Bài hát cánh hoa xưa - Hoàng Trọng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
116
lượt xem
15
download

Bài hát cánh hoa xưa - Hoàng Trọng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cánh hoa xưa - hoàng trọng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cánh hoa xưa - Hoàng Trọng (lời bài hát có nốt)

  1. Caùnh hoa xöa. Hoaøng Troïng « « « « 2 Œ b4 « « « « ≈ « ˆ « l « « « ˆ. « « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « «=l ˆ « « « & « « ˆ ===================== ˆ « « ˆ Vöôøn ñaøo naêm qua chim hoùt löøng tieáng trong « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « b ˆ « « « ˆ ˆ « « « l «. « « « « ˆ « « « ˆ « « « « « « « « « «= « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ========================= l & ˆ muoân hoa Vöông bao khuùc ca thanh bình trong gioù trôøi « « « « « & b « ˆ « « « « « l « « « « « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « « « « « #_ ˆ « « « « « « « « « « ˆ « _ ˆ « _= ========================= l ˆ « « « ˆ xa Ngaøn giaác moäng tô vaøng Xe maáy haøng « « « « « « « « « « « « « « & b « « ˆ « « « « « « « _ _ « ˆ « « « « ˆ « « « « _ ˆ « l « « « ˆ « #ˆ ˆ #ˆ=l ˆ « ˆ « « « « ========================= « «« « _ « _ ˆ _ ˆ « « « « ˆ « ˆ tô ñaøn Ngaøy xuaân eâm troâi tình hoa say ñaém roài ñaønh chia « « « « b « « ˆ « « « « « « « « « « ˆ « « « l ˆ. « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « =l ˆ « « ˆ « ˆ ˆ ========================= & ˆ ˆ « « phoâi Chieàu chieàu xa xoâi höông hoa coøn vaán vöông « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « b ˆ « « « ˆ ˆ « « « l «. « « « « ˆ « « « ˆ « « « « « « « « « «= « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ========================= l & ˆ nôi ñaây Hoa xöa nhôù mong vöông veà giaây phuùt hoàn b « « « « « « « « « l « « « « « « l « « « « « = « « « « « « « « « « « & « ˆ « « ˆ « « ˆ « ˆ « ========================= l « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ « « « ˆ « _ _ _ « « « #_ _ « « _ « _ _ _ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ « « « ˆ say Nheï naén vaøi cung ñaøn mô phuùt ngaøy xöa taøn Roài theo söông b « « « « « « « « l « « « « « « « « « « « « « « « « « « ## ˆ « « « ˆ « « « « « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « « ========================= & ˆ ˆ #_ « « #ˆ « « nˆ « ˆ #ˆ « l l= « « ˆ ˆ « gioù cung phím nay ñaønh lôõ laøng ñöôøng tô Moät muøa xuaân
  2. ## « « « « « « « « »œ. œ « l « « « ˆ ˆ ˆ » » »»» « ˆ « « « « « « « ˆ « « « « « ˆ ˆ « « =========================== & « ˆ l « «. l « « ˆ ˆ ˆ l « « ˆ « j « « ˆ « « « « « « « « « « ˆ « « « « ˆ « « töôi ñaõ qua Hoa xöavì daâu sôùm ñaõ phoâi pha Laïnh moät moät ## « « « « « « « « « « ˆ l « « « ˆ « « « « l « «. « « « ˆ « ˆ « « « « « « « « « ˆ « « « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « =========================== & « ˙ « « « « « « l « « ˆ ˆ ˆ l ˆ « « « « ˆ « « « « « « _ ˆ « _ _ « ˆ ñeâm gioù möa Lìa caønh hoa rôi troâi theo gioøng nöôùc Maø giôø nay ## « « « « « « « « & »œ. »»»»œ « » ˆ « ˆ « « « « « « l « «. « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ===========================l l ˆ « « j ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « ñaây luyeán thöông Hoa chaøng coøn in boùng trong gioù söông Trôøi buoàn ngaân ## « « « «. « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « « « ˆ « « « « « « ˆ « « « « l « « « ˆ l ˆ « ˆ « ===========================l & l ˆ ˆ « « « « « ˆ « « « ˆ « _ _ ˙ « « « ˆ ˆ « « ˆ leân tieáng than Ngaøn ñôøi nhôù tieác phaán hoàng traàm lan Moät chieàu xuaân ## « « « « « & « ˆ « « « « l ˆ. « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « ˆ « « l ˙ « « « ˆ ˆ « « « « « « « « _ « « « ===========================l « ˆ ˆ « »»» œ »» »» »»œ l »»» œ œ »» « xöa ta haùt khuùc ca eâm ñeàm cuøng nhau say ñaém Xa nhau coù ## œ « « « « « »»» œ »œ œ »»» »»» »»» « «. « l ˆ « « « « « « l « « « « « « ˆ ˆ ˆ _ ˆ « « « ˆ « ===========================l & « « ˙ « « « « « « ˆ « « « « l « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « nhôù trong gioù xuaân veà khuùc nhaïc tình ngöôøi ñaèm thaém Naøo ngôø hoa ## « « « « « « « « « « & »œ. »»»»œ « » ˆ « « « ˆ ˆ « « « « «. ˆ « « « « « « l ˆ ˆ « « « « « ˆ « « « ˆ « « ˆ ===========================l l ˆ j « « « « « « « « « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « kia choùng phai Xuaân nay tìm hoa ñeán trong söông mai Ngaäp ngöøng nhìn ## « «. « « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « « ˆ l « « « « « « _ _ l « ˆ « « « ˆ « « ˆ « « « « « ˆ « « =========================== & ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « ˙ « l « Œ ” « ˆ « bao caùnh hoa Loøng buoàn nhôù ñeán caùnh hoàng ngaøy qua.(1954)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản