Bài hát cát bụi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

3
1.051
lượt xem
235
download

Bài hát cát bụi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cát bụi - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cát bụi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Caùt buïi. % £ Trònh Coâng Sôn. œ œ œ ‰ œ » »œ . œ « « « »»» »» »» 2 Œ ‰ « « ˆ œ » » » « « « »»» « « « 4 « « “{ « ˆ ˆ « ===================== l & »»» œ »» »»» ˆ « = »» l « « « « ˆ ˆ l Haït buïi naøo hoùa kieáp thaân toâi Ñeå moät mai vöôn hình haøi lôùn ...naøo hoùa kieáp thaân toâi Ñeå moät mai toâi veà laøm caùt « « « « 1. « « « « « « « « Œ « « « « « ˆ « « ˆ « ‰ « « œ « « l »»» « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « « l « « ˆ ˆ « ˆ « « « =========================l & ˆ l « ˆ ˆ daäy OÂi caùt buïi tuyeät vôøi maët trôøi soi moät kieáp rong buïi OÂi caùt buïi meät... œ »»» ‰ « « « « 2. ‰ « « « « « « « l ˆ « « « « ‰ #œ »œ ### « « « ˆ « « « l « »»» »» ˆ ˆ{ « « «” « ˆ « « « « ========================= & ˆ ˆ ˆ « « « ll ˆ « ˆ « chôi Haït buïi... ..nhoaøi Tieáng ñoäng naøo goõ nhòp khoâng nguoâi Bao nhieâu ### œ »»» œ »»»œ »»œ l « »»» ‰ »œ »»»œ »»»œ »»» »»» »» œ œ œ œ »»» J ‰ œ »»» & » » « =========================l ˆ « »» l » l naêm laøm kieáp con ngöôøi Chôït moät chieàu toùc traéng nhö voâi Laù ### œ n »»» »»» »»» œ œ »œ œ » » » l »»» ‰ »œ »»»œ »»»œ »» œ »»»œ œ ˆ ‰ « ˆ n n »»» « « «« « ========================= & l » »»» l « ˆ « « ll £ ‰ œ »»œ »œ . »»œ « ˆ ˆ « « « uùa treân cao ruïng ñaày Cho traêm naêm vaøo cheát moät ngaøy Maët trôøi « »»» »»» »»» œ œ œ œ »»» ˆ « « « « « l « Œ « ˆ « » =========================l & “{ l »»» » l »» » « « « ˆ « naøo soi saùng tim toâi Ñeå tình yeâu xay moøn thaønh ñaù cuoäi ...naøo laù xaùc xô caây Töø vöïc saâu nghe lôøi môøi ñaõ daäy « « « « 1. « « « « « « « « ˆ « »œ ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ l « « ‰ « « œ « « l »»» « « « » ˆ « « l » « ˆ ‰ « ˆ « « « «” ˆ «{ « « ˆ « « « ========================= & ˆ « ˆ « ˆ Xin uùp maët buøi nguøi Töøng ngaøy qua moûi ngoùng tin vui Cuïm röøng.. OÂi caùt buïi phaän... % U « 2.« « « ‰ « « « « « « « « « ˆ « « « « ˆ « « fi« ‰ « « ˆ «” « « « « l ˆ ˆ « « ˆ ˆ « l « « « ========================= & ˆ « ˆ « « « ˆ ˙ « ” ..naøy Veát möïc naøo xoùa boû khoâng hay Haït buïi.. ...hay.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản