Bài hát câu hò bên bờ Hiền Lương - Hoàng Hiệp (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
230
lượt xem
88
download

Bài hát câu hò bên bờ Hiền Lương - Hoàng Hiệp (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát câu hò bên bờ hiền lương - hoàng hiệp (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát câu hò bên bờ Hiền Lương - Hoàng Hiệp (lời bài hát có nốt)

  1. Caâu hoø beân bôø Hieàn Löông. Hoaøng Hieäp & Ñaèng Giao #2 « « « « « « « « « « « « « « « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ l « ‰ « l « « « « « ˆ & 4 « ˆ _ _ l «. « « « ˆ « _ _ « « « ˆ « « « « ˆ « j ˆ « « ====================== ˆ « « « « « ˆ j « « ˆ Beân ven bôø Hieàn Löông chieàu nay ra ñöùng troâng veà Maét # « « « « Troâng qua raëng Tröôøng sôn mieàn queâ xa khuaát chaân trôøi Maây « « « « l « « «« l « « « « l « « « _ _ ˆ ˆ ˆ« _ « _ _ ˙ & _ _ _ _ « « «_ _ _ _ _ « « « « « «« « « « « « ========================= l « « j « « ˆ « « « l « « ˆ _= « ˆ « « « « « _ « « « « _ ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « ˆ ñöôïm tình queâ ñoâi maét ñöôïm tình queâ Xa xa ñoaøn thuyeàn # « « « « « « « « ˆ « « « l « ˆ « ˆ ˆ l « ‰ « l « « « l « « «=l laëng lôø troâi maây ñen laëng lôøi troâi Xa xa moät ñaøn «. ˆ « j « « « « « « ˆ « ˆ « « « ========================= & ˆ « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ #_ « « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « « nan buoàm caêng theo gioù xuoâi doøng Boãng trong söông môø khoâng gian # « « chim so maây dang caùnh löng trôøi Hôõi chim haõy döøng cho gôûi « « « « l « « « « _ _ « « « ˆ« « l « « l « « « __ _ « « « ˆ ˙ « l « ˙ « _ « « _ « ˆ « « « « _ ˆ « « « ˆ ˆ « _ « _ ˙ « l « «_« ˆ _ _ « ˆ. « _ « « ˆ « ========================= l & « ˆ« « « ˆ « «« « ˆ « « = traàm laéng nghe caâu hoø Hoø ô # « «« « « «« « « « « « « « ‰ « « « bˆ « « ‰ « « « « « « lôøi ñeán phöông xa vôøi Hoø ô « «« « ˆˆ « ˆ. « ˆ l « ˆ « « l « « « « l ˆ ˆ ˆ ˆ ========================= l & j « ˆ ˆ j _ « « « l _ « « « _ = « « ˆ « _ ˆ « ô Thuyeàn ôi thuyeàn ôi coù nhôù beán chaêng Beán thì moät # « « « « l « « «£ « l « ‰ « « l « « « « l « ‰ «=l ô Duø cho duø cho beán caùch soâng ngaên Deã gì chaën « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « _ « j ˆ « & _ « « _« « « « j ˆ j « __ _ _ ========================= « « « « ˆ ˆ « ˆ « « _ˆ _ _ « « ˆ ˆ « « _ « « « « « ˆ « duyeân anh £ vôùi daï khaêng khaêng ñôïi thuyeàn Nhaén ai luoân nhôù caâu nguyeàn Trong # « «« « œ « « « « ˆl « « l « « . « « « »»» ˆ « « « « « « ñöôïc naøng Xeù maây cho aùnh traêng vaøng Khai « «« « l « ˆ « ˆ ˆˆ ˆ « « ========================= l & ˆ _ « _ « « ˙ « « « « « « l « « _ _ l « = ˆ ˆ « ˆ « « « _ _ ˙« « « « « ˆ « ˆ « « « côn baõo toá vöõng beàn loøng son Ôi caâu hoø chieàu nay # « « « « « « « « « bœ « « « « « « « « »» »»»» « « « « œ œ l ˆ ˆ « «=l soâng noåi beán cho naøng veà anh Ôi caâu hoø chieàu nay « « « « l « « « ˙ ˆ « « « « « ˆ « « « « « « l »»» ˆ « « « « ˆ ˆ ========================= & l « « « « « ˆ « ˆ ˆ _ « _ ˆ ˆ « « « « U Sao mang naëng tình ai Hay laø em beân aáy trong phuùt giaây nhôù nhung traøo # « « « bœ « ˆ »»»œ « « « « œ » l « « ˆ ˆ l « =l Toâi mang naëng tình ai Nôi mieàn queâ xa vaéng em coù nghe thaáu chaêng loøng « « ˆ « « « « « l »»» »» ˆ « « « ˆ « « « « ˆ « ˆ « ========================= & « l ˆ « « ˙ « soâi Göûi lôøi tin cho gioù qua maáy caâu thieát tha hoø ôi. anh Tình naøy ta xaây ñaép neân thuûy chung khoâng bao giôø phai. 1957

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản