Bài hát cây cầu dừa - Hàn Châu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
384
lượt xem
102
download

Bài hát cây cầu dừa - Hàn Châu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cây cầu dừa - hàn châu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cây cầu dừa - Hàn Châu (lời bài hát có nốt)

  1. Caây caàu döøa. « « « « « « « « « « « w Haøn Chaâu bCœ œ œ »»» »» »»» « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ l ˙ ˆ « ˆ l ˆ ˆ « « œ œ œ « »»» »»» »»» » ˆ ====================== l & “{ « lˆ « = Ñaõ laâu laém roài em veà thaêm laïi choán xöa Ñaõ laâu laém b « « « « « « « « « ...thò quen roài xe coä ñoùn ñöa Em ñaõ queân « « « « « « « ˙ ˆ « ˆ l ˆ ˆ ˆ « l « « « « « « « ˆ « « « « l « œ « ˆ « l « « . »J « « « »» ˆ « ˆ « « « _ w l « _ « ˆ ˆ ========================= & ˆ « ˆ « ˆ « « « ˆ « « roài em veà ñi qua caàu döøa Caàu döøa trôn trôït laém em ôi b « œ « œ œ . œ œ »»»œ œ »J »» roài queâ mình coù caây caàu döøa Caàu döøa anh chaïy tröôùc em sau « »»» « »»» ˆ ˆ »»» »» » »»» œ œ œ œ »»» »» »» »»» «. œ œ œ « »J »»» »»» « « =========================l & l l » » l ˆ »» « Ñi maø khoâng kheùo teù nhö chôi Moâi son maù ñaøo chaân guoác cao Em cuøng anh quaán quít beân nhau Caây me tröôùc nhaø caây kheá sau b œ « « « « 1. «» «« »»» « « « « « « « j j ˆ « œ œ œ ” w l « « « l « « œ «=l »»» »» »»» 2. ˆ ˆ ˆ _ lw l « » ========================= & ˆ « { « ˆ _ « «« « j ˙ ˆ « « « « « « « _ « _. ˆ »» ˆ ˆ « ˆ « goùt laøm sao qua caàu döøa Em ôû phoá... b « « œ œ l « . œ « « ˆ l ˙ »œ »œ nœ »»»œ l nœ œ « e « ˆ l « « « »»» »J « »J « « « »»» » »» »» ngoõ treøo leo cuøng... ...cöôøi Thuôû thieáu thôøi vui laém ai & ˙ ˆ »» ˆ »» ˆ « « « «j « « ˆ « =========================l « » » »»» »J « « « « »» ˆ _ « ˙ _ _ « «« « « « « « « _ ˆ « « « _ « ˆ ˆ « « « ôi Em ñaâu roài ñaõ boû cuoäc chôi Boû anh bô vô vôùi caây caàu döøa Caây caàu « « « « œ. œ œ œ « « « « « « « « « ˆ »»» »J »»» »»» « « ««« « « ˙ ˆ ˆ « « ˆ«« ˆ « &b _ « « « « l w l « « « ˆ ˆ « ˆ « « _ ˆ ˆ « « ========================= l »» l « « « ˆ l ˆ « ˆ ˆ «= « « « j j « « « döøa sôùm naéng chieàu möa Em böôùc theo choàng khoe aùo hoàng bao keû ñoùn b « « œ œ œ œ « « «. « « « « « « « « « « ˆ « « j »» l ˆ ˆ l ˆ ˆ ˆ « « l ˆ « ˆ « « « « l w =l « « »»» »J »»» »»» « « « « « « « « « « « ˙ ˆ « « « « « ˆˆ « ˆ « « j « ˆ _ « « « « ========================= & « ˆ _ ˆ « « « ñöa Laøm sao em nhôù ñeán caây caàu döøa Nhôù giaøn boâng bí nhôù con ong baàu sôùm tröa b « œ œ œ l« « « « l « « « « ˆ lw & ˆ« » ˙ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « »»» »» »»» « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ========================= l « « œ œ œ « »»» »»» »»» lˆ « = « « Baây giôø em veà xa laï caû ngöôøi laãn queâ Baây giôø em b « ««« l « « « « l « ««« « « « « ««« « « « ˆ « _ « ˆ ˆ «« « « « ˙ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « w l « « « « l « . œ « « « l « œ « =l « « »J ˆ « ˆ ˆ »»» ˆ œ »» « « « « « »»» ˆ & _ ˆ « ˆ « ˆ « « ========================= « ˆ « « veà anh buoàn vôùi bao kyû nieäm Caàu döøa vaãn laø loái ñi chung Em giôø chaân b œ . œ »»»œ »œ œ œ œ œ œ « . œ œ œ œ « « « « »»» J » »»» »»» »» »» »»» »»» « »J »» » »» ˆ ˆ ˆ » l » » ========================= & l ˆ »» » »» l » « « « _ l w l w= « « « « « j jˆ « ” böôùc thaáy moâng lung Caây me tröôùc nhaø caây kheá sau ngoõ nhìn em sao laïnh luøng.
Đồng bộ tài khoản