Bài hát cha mãi mãi trong con - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
69
lượt xem
5
download

Bài hát cha mãi mãi trong con - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cha mãi mãi trong con - nguyễn tuấn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cha mãi mãi trong con - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt)

  1. Cha maõi maõi trong con. thô : Vuõ Hoái nhaïc : Nguyeãn Tuaán 4 « « « « l «. ‰ « «. œ « œ « « l « »J « »»» « & 4 « ll _ j ˆ « « « « _ ˙ _ j ˆ « « « « « ˆ ˆ « « « ˙ ====================== l j ˆ ˆ « « j »» ˆ j « j ˆ « = « Moãi laàn nghe gioù vi vu Töôûng nhö ñoù laø tieáng Meï ˙. ‰ œ l «. »»» »J « »» ˆ « œ « œ « ˙ »J « »»» »» ˆ j « « »»» j ˆ l « ========================= & œ œ œ l ˙ #ˆ « « l »J »»» »» »J » »» »» « « « « « ˆ ˆ j j « « ru Moãi laàn naéng goäi beân haøng hieân Töôûng nhö aám laïi caû mieàn ñôn « «. ‰ « «. « « & ˙ « « « j ˆ l ˆ « « ˆ «. « l «. « j « « « ‰ « « « « « « « « « « « « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ =========================l _ ˆ « j ˆ « ˙ « « l _. _ _ _ « « ˆ j « ˆ « « « « « « « «« coâi Nhôù Cha nhôù Meï xa xoâi Tình ñôøi pha traéng nhö voâi maùi « ‰ œ ˙ »J l »»» »» œ #ˆ « « l ˙ »J « « « »»» « « « »» « « ˆ œ »»»œ »œ œ l ˙ »J »» » »»» »»» œ œ « «l »J »»» « « »» «ˆ ˆ ========================= & _. « ˙ « ˆ ñaàu Thöông Cha bao ñoä beå daâu Tình nhaø nôï nöôùc ñeâm thaâu moûi « Œ « « »J »»» »J « « « « « «. ˙ « l « ˙ l œ œ œ « « « »» »» ˙ « =========================l & ˙ « « l « ˙ « « ˙ « ˆ « ˆ ˙ l « ˆ « « « « « « j j « U moøn Ñôøi Cha bao noãi gian nan Ñoaïn tröôøng bieát maáy thöông ñau œ »J œ »»œ »»»œ »»œ ˙ »»» œ ˙ »J »»» « œ ˙. ‰ « »J »»» œ #ˆ »» l & œ œ »» »J »»» »» » » » l »»» =========================l œ œ »» l »J »»» »» »J « »» « « j ˆ « £ Thöông Cha con cöù nao nao Ñeâm ñeâm öôùt goái leä traøo Cha ôi Lôøi « « « ˙ « « « « l «. j ˆ « ˆ _ « « « ˆ « ‰ « « « « « l « « « _ _. ‰ œ »J »» & « ˙ « « l « =========================l _ ˙ « j _ ˆ « « j ˆ « ˆ « _ « ˆ « j « « « ˙ «« «« » « « Cha vang voïng trong con Thuûy chung son saét vôùi ñôøi Thöông ˙ »»» œ œ «« l « »J »»» ˆ « « »» «« ˙ ˆ « œ »»»œ « « l œ . »J »» ========================= & « « »» ˆ « ˆ « œ »»»œ « « l « . ‰ œ l »J « »» j ˆ « « « « ˆ ˙ ˆ « »J »» « Cha söông gioù daûi daàu Bao hoâm möa naéng chôø con nôi coång tröôøng Baây « œ « « «. ‰ « ˆ. « ˙ « »J « « « »» ˆ ˆ l ˙ « « j « l « ˆ « j « « « « « ‰ « l « . bˆ nˆ « ‰ « « « « =========================l & « « « ˆ « « « « «« ˆ ˆ « «ˆ j « « « «« « _ ˆ ˆ « j ˆ « U giôø caùch vaïn truøng khôi Cha ôi coøn ñaâu nöõa Coù chaêng laø chieâm bao Ôn « « « « « l « « « « « l «. « « « « « «. « «. Œ « « j ˆ l« « ˙ & « ˙ « « _ _ _ « « « « « _ ˆ ˙ _ _ « « j « ˆ « « « « « #ˆ « ˆ ˆ « « ˆ ========================= « « ˆ « « j « « ˆ « ˆ « ˆ ” « ˆ ˆ Cha vôøi vôïi trôøi cao Nôi ñaây con ñaõ ngheïn ngaøo Cha ôi!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản