Bài hát cha ơi, yêu dấu có thừa - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
71
lượt xem
4
download

Bài hát cha ơi, yêu dấu có thừa - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cha ơi, yêu dấu có thừa - nguyễn tuấn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cha ơi, yêu dấu có thừa - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt)

  1. Cha ôi,yeâu daáu coù thöøa. thô : Leâ myõ Nhö YÙ nhaïc : Nguyeãn Tuaán 4 « œ œ »œ »œ œ . « « « « & 4 _ ll _ « « ˆ « « « « « « « « ˆ ˆ j ˆ « j « « « « l « J »J »» »» »»» j ˆ »»» »» j « ====================== l ˆ « « j ˆ= « « j _ ˆ « « j _ ˆ « Moät ngaøy qua moät thaùng qua Moät naêm môùi ñoù ñaõ troâi xa Chieàu œ « #ˆ « « œ . J « « « « »»» »»» ˆ « « « j j ˆ « « « ˆ « ˆ l « « œ « «. « j « « « »J « « ˆ ˆ »» j j « « =========================l & j ˆ ˆ « « « _= « j ˆ « nay taâm hoàn boái roái Maây buoàn laïc loõng treân ñôøi Nieàm « « «. « « l «. « « l « « « « « = «. « « « « « « « _ ˆ « ˆ ˆ « j « ˆ « ˆ « « «. « « _ ˆ ˆ « j _ « « « _ _ _ « « ˆ ˆ « « « =========================l & ˆ « ˆ j j « « « « ˆ « « ˆ ˆ _ j j ˙ « « thöông nieàm vöông vaán mong manh Töôûng nhö laø söông khoùi vaây quanh cuoäc ñôøi « ‰ « « « « « « « « « « « l « « ˆ _ « _ _ j j « ˆ ˆ ˆ « « « « « _ « « l « « ˆ ˆ ˙ « « j « « « « « «= j ˆ _ ˆ j « ˆ « =========================l & _ « « _ ˆ « j « « j « « _ « ˙ « « j _ _ « « « j « « _ ˆ « _ ˆ « « ˆ j _ ˆ « Töø tin caùnh nhaïn beân trôøi Meï ra ñi chaúng moät lôøi troái « ‰ « « « « « « « « l « « « « #ˆ & «. ˙ « « l « _ « j _ ˆ « « ˙ « « « j « ˆ ˆ « « « ˙ « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « « = « « ˆ « =========================l j « «« œ »J « « « traên Loøng ñau nöôùc maét khoân ngaên Thöông Cha chaát « « « « « l« ‰ « « « « j ˆ l « « ˙ ‰ »J œ « ˆ « »» »» ˆ « l ˙ « « ‰ « « « ˆ ˆ « « & ˙ « « « « « « _ « _. =========================l « ˆ _ _ ˆ « ˆ « ˆ j « « « « ˆ jj« j « « = ˙ « £ ngaát trieàn mieân nhôù Meï Cha ôi yeâu daáu coù thöøa Daëm ngaøn ngaên ˙ »»» « « « « j ˆ ˆ « « « «. « l « ‰ « « « l « « « « « « « « ˆ ˆ « « « _ _ _ « « « =========================l & j « ˆ « ˙ j « ˆ « ˆ « _ _ « ˆ ˙ « « = « caùch con chöa theå veà Vu Lan leã Meï gaàn keà « « « ‰ œ « »»œ »»»œ »»»œ « « «« « l « « « « & _ _ « _« « « « « « ˆ ˙ j ˆ ˆ « « j « « « ˆ « =========================l « « ˙ l »J « »» ˆ « « ˆ « « j _ ˆ « j « ˆ « ˆ « « ˆ £ = Tình con aáp uû göûi veà daâng Cha Noãi loøng thöông nhôù thieát œ. »»» œ »»œ . »J » »» œ œ œ . « « œ « « ‰ « ˆ #œ œ »œ »»» »»» »»» « « »»» « « j ˆ l « « ˆ « « »»» ˆ « j j « « »»» » ========================= l & l j j ˆ ˆ « « = « « « « #˙ tha Con nay chæ mong öôùc gaëp laïi Cha moät ngaøy Thoûa loøng con choán queâ « & « #ˆ ˆ j « « « « « « « « l »»» « ˆ ˆ « œ « »»» ========================= ˙ j ˆ œ l «. J »»» « ˙ « Œ =” « « ngöôøi Queân ñôøi vieãn xöù ngaøy mai xum vaày.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản