Bài hát cha yêu - Quốc Vượng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
256
lượt xem
67
download

Bài hát cha yêu - Quốc Vượng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cha yêu - quốc vượng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cha yêu - Quốc Vượng (lời bài hát có nốt)

  1. Cha Yeâu. _ œ » »J »J _ _ œ œ _ _ »J œ »J »»» »»» œ _ »» ‰ œ Œ œ œ _ _ »»» »»»» Quoác Vöôïng. 4 ‰ »»» »»» »»» »» »» ‰ »» Œ œ œ œ œ w ‰ »» » &b4 ==================== l » » l l » »= w _ _ b « « « « « « ˆ « « l «. « « « « « « « « « « « « j ˆ ˆ « ˆ ˆ « « j j « kj =========================l & « « « « j « « « ˆ ˆ ˆ ˙ « k “{ ˆ « « ˆ j k ˆ « Moät chieàu lang thang mình toâi böôùc aâm thaàm « Kyû nieäm thô ngaây ngaøy xöa quaù eâm ñeàm «« « « « b « « « «« « « ˆj œ œ œ J »J »J »K »K J K K »œ « ˆ ˆ ˆ ˆ « l w l »»» »»» »»» »» œ œ œ œ »»»œ l ˆ ˆ « kj & « « ˆ «« « « k j j « « ========================= j »» »» »» »» Ñöôøng veà hoâm nay ñaõ vaéng boùng Cha Nhôù maõi daùng ngöôøi Cha yeâu xöa « Ngoït ngaøo trong tim naêm thaùng khoù queân Ñeán phuùt cuoái caàm tay Cha yeâu b nœ œ œ « « « « « « ˆ j « « « « « j k k « ˆ « « « ˆ « »» »» »» j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « « « « « « l »J »K »K « « « « « « j « « « ˆ ˆ ˆ j « ========================= & ˆ ˆ ˆ « « « « « « « kj j j k Cha yeâu ôi mình con trong möa Giôø naøy ngoài ñaây loøng thöông nhôù Cha mong bao con phaûi thöông yeâu nhau Loøng naøy nguyeän ghi lôøi khuyeân cuûa b « « « « « « l« Ó ” « « « « « « « ˆ ˆ ˆ _ ˆ ˙ « « « ˆ « « « ˆ « « « « « « « « « l« Ó 1. 2. kk « k k « ˙ « { j k k ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « =========================l l & « ˙ « Cha ñaõ ngaøn xa ...Cha suoát cuoäc ñôøi »J »K »K »»œ »J œ »K »K »»œ »J b “ { œ œ œ »J œ »J œ œ »J œ l w l œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ l »» »» »» »» »» »» »» ========================= & »» »J »K »K »J »J »J »K »K »J »J »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» Cha yeâu ôi con nhôù khoâng queân ngaøy ñoù Khi con thô khoân lôùn beân Cha töøng « « « ˙ Cha yeâu ôi naêm thaùng bao la tình Cha Dang ñoâi tay oâm aáp con thô vaøo b w « « « « »»» œ »»» œ œ œ ˙ »J »K »K »»» »» »» »» & l « ˆ « ˆ ˆ ˆ j k k « « « =========================l l ngaøy Giôø coøn ñaâu nöõa nhöõng ngaøy thô aáu loøng Ngöôøi laø aùnh saùng roïi ñöôøng con böôùc b œ œ œ œ œ œ »J »»» »» »J »»» »»» »» »» » l w œ œ œ œ œ œ »J »»» »» »J »» » » »» » » » » » l w 1. 2. ========================= & £ { ” £ ” Cuoäc ñôøi ai bieát ñaâu ngaøy mai ...Cha ôi maõi khoâng queân tình Cha.
Đồng bộ tài khoản