Bài hát cháy bỏng tình cố hương - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
8
download

Bài hát cháy bỏng tình cố hương - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cháy bỏng tình cố hương - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cháy bỏng tình cố hương - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Chaùy boûng tình coá höông. « Vuõ Thaønh An b4 Ó 4 ‰ « « « « « “{ «. ˆ « »œ »œ œ œ « « »» »» »J »J « « »» »» j j « ˆ ˆ « « ====================== l & j ˆ « j j ˆ ˆ= « « Maët trôøi rôi xuoáng nuùi cao ñöa hôi laïnh (Naèm im nghe) tieáng traùi tim ngaân nga ngaøy b « ‰ « « « l «. « ˙ « « _ « ˆ « « « « « « « « « j j j ˆ ˆ « « « l « « « ˆ ‰ « « « « « « =========================l & « « « j« j ˆ _ ˆ j ˆ « « j _ « _ ˆ ˆ « j « « _ ˙ « j j j ˆ ˆ ˆ « « « xuoáng Moät ngoïn ñeøn kheâu goùi thaân chung quanh böùc töôøng Mình ta naèm thaùng Gioïng caàu lôøi kinh vaãn vang vang eâm ñeàm Caøng xa caøng « ‰ « œ œ œ. « œ œ œ »J »J b «. « ˆ « « « « « l « « j « _ « ˆ « ˙ « ˆ »» »» l »»» « »J »J j « =========================l & « ˆ « »»» j ˆ « »» »» ˆ _ « j ˆ « « j « ñaây hoàn thaû veà nôi aáy Loøng ta vaãn chaùy boûng tình coá thöông caøng ñaäm ñaø nghóa lôùn Caøng trong ñau ñôùn caøng tìm thaáy nhau b ˙ »»» Œ »J J œ œ »»» œ. »»» œ « œ « »J « »J « ˙. »»» « « « « »» »» ˆ »» ˆ l =========================l & l « j « ˆ ˆ « j j « höông Nhôù thöông hai muøa möa muøa naéng Gioù hôn Gaéng coâng cho ñöôïc hai muøa luùa Saén b «. « ˆ « « « « « « «. « « œ. « « « « « l « « « l »»» j ˆ « j j ˆ ˆ « « ˆ j ˙ ˆ « « j ˆ « =========================l & « « œ « « « J « « « « »»» ˆ « « « ˆ ˆ j « « « ˆ _ j _ « _ « j ˆ « j ˆ j « traêng baùt ngaùt ñoàng baèng Cöûu Long Caøng thöông thieáu nöõ ven soâng cheøo ngoâ ñôõ ñoùi nhöõng ngaøy muøa Ñoâng Caàu mong möa naéng hai muøa thuaän b « ‰ « « « « « « « « « ‰ « « « & _« « « « « _ l _. « « ˆ « « j « « _ ˆ « _ j j ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « ========================= ˆ « « « l ˙ « « « « ” j j j ˆ ˆ ˆ { « « « _ ˙ « _ ˆ « « ñoø Thaû tieáng ô hoø vaøo ngaøy thaùng ñôïi chôø Naèm im nghe... hoaø Ñeå nhöõng con ngöôøi ngheøo khoù ñöôïc nhôø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản