Bài hát chị Hằng - Minh Ký (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
13
download

Bài hát chị Hằng - Minh Ký (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chị hằng - minh ký (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chị Hằng - Minh Ký (lời bài hát có nốt)

  1. Chò Haèng. nhaïc : Minh Kyù « « lôøi : Moäng Lan #2 œ »» » & 4 « l « « « « l »» œ l œ œ l œ »œ œ=l « ˙ « ˆ ˆ « j j « ====================== » »»» »»» »»» »» »»» œ » »»» » « _ ˆ ˆ j « « j « Xa Chò Haèng Nga nuùp boùng sau bao luøm tre # ˙ »»» « « »» « « « l « « « « l œ « l « « l « « l ˙ =l « ˆ « l _ « ˆ « « j j ˆ » ˆ « ========================= & ˙ « j « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « »»» j ˆ « « xanh Ta cuøng nhau ta muùa haùt ca ñoùn chaøo chò aáy # & «« l « « « « l œ œ l œ œ « ˆ »»» »»» « j « ˆ « j »»» =========================l »»» œ œ »œ »œ ˙ » » l »»» »»» »» »»» l »» l « = « ˙ « « ˆ _ j ˆ « j « ˙ « « « ‰ œ «. « «. œ Treân trôøi bao la töôi saùng kia sao vaøng laáp laùnh Ñaây # « « « lœ « l « « l « « l « « ˆ »»» « « « « « ˆ j « j « ˆ ˆ ˆ « « « « « ========================= & _ ˆ ˆ ˆ « « « ˙ « « »J l l « « « =l ˆ »» ˆ ˆ ˆ »K l« j « « « k j »» j ˆ « j « « « chò Haèng Nga chieáu aùnh vaøng giöõa baàu trôøi xanh AÙnh traêng môø môø chieáu # œ. œ « « « œ « »J « « « »K « . « « « « « « « «. œ œ. « « œ »J »J « « . »K »» & »»» »» l ˆ ˆ ˆ »» l ˆ « «« kj « =========================l ˆ l ˆ «« ˆl « « « ˆ« k ˆ j j. kˆ « « « j. « j »» l »» ˆ « = kˆ qua Chieáu soi vaøo loøng chuùng ta Khieán theâm ñôøi caøng thieát tha Naém tay ñoàng loøng muùa # œ. J œ »»» «. « « œ œ. « « « . K »» J œ «. « « œ œ. œ « « « . K »» J »»» ˆ ˆ ˆ »»» j kj « « « »»» ˆ ˆ ˆ »»» j kj « « « »»» l l » =========================l & l l » = ca Muùa theo chò Haèng coõi xa Muùa cho nhòp nhaøng böôùc chaân Ñöøng # « « « œ « « « « « « »K « . « « . « « « « . « « « « « « ˆ ˆ ˆ »» l ˆ ˆ l ˆ « « . « l « « l « j. k j. « « « j « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ _ _ « l «= & __ « « « « « « ˆ ˙ ˆ ˆ k =========================l kj « « j j. k j. ˆ ˆ « « k « « « »J « « « »K »» xa chò Haèng ngaém troâng Ngaém chi chò Haèng ngaém chi? Xuoáng chôi cuøng baày chuùng toâi # « « « . « l œ œ l « « l œ . œ l « . « « . œ l œ . œ l « « « =l « ˆ »»» »»» « « ˆ j « k « « « ˆ ˆ « « ========================= & ˆ ˆ »»» »» ˆ ˆ ˆ »» » j kj « «« »J « « « œ »» ˆ ˆ ˆ »K « « « »» j. kj. jj « « « Cuøng nhau muùa haùt suoát ñeâm trôøi saùng (La la la la la la la la la la la # « « « «. « « « « « «. œ ˆ ˆ l ˆ « « ˆ l « »J l œ . « « . œ l œ . « « « ˆ ˆ k ˆ »» j j. « « ========================= & »J « « »K »» »» ˆ ˆ »» » kj « « œ»» l « « « =l »J « «« œ ˆ ˆ « »K « « j. »» j. k ˆ k j. « « la la la la la la la) Naém tay ñoàng loøng muùa ca Muùa cho chò Haèng coõi # « « « «. « « « « « «. « « « ˆ ˆ l ˆ « « « l « « « « ˆ « ˆ ˆk j j. k j. « « « l « « « « l «. j j. « j. k « ˆ ˆ «« ˆ « « « ˆ« « ˆ ========================= l & « « «« « « l «. « « = ˆ ˆ _ _. « j j kj « « « ˆˆ ˆ k « ˆ kˆ «« « xa Muùa cho nhòp nhaøng böôùc chaân Ñöùng xa chò Haèng ngaém troâng Ngaém chi chò Haèng ngaém # « « « l « « « « l « l « « «. « l œ œ l « « « l « = & «. ˆ ˆ « « « « « « ˆ »»» »»» « « « « « k j « __ ˆ ˙ ˆ ˆ ˆ « k ========================= « j « « « « ˆ « « ˙ ” « ˆ « « j. « « ˆ « « « ˆ ˆ k j. j j ˆ chi Xuoáng chôi cuøng baày chuùng toâi Chò mau haõy xuoáng keûo ñeâm taøn rôi.
Đồng bộ tài khoản