Bài hát chiếc xích đu ngày thơ - Trần Minh Phi (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
6
download

Bài hát chiếc xích đu ngày thơ - Trần Minh Phi (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiếc xích đu ngày thơ - trần minh phi (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiếc xích đu ngày thơ - Trần Minh Phi (lời bài hát có nốt)

  1. Chieác xích ñu ngaøy thô. Traàn Minh Phi #2 « & 4 «. « « « l œ « ˆ « « ˆ j ˆ j ˆ « « « « k »»» œ »»» ====================== l j l œ »J »» Œ œ œ »K »K »» »» = Ngaøy thô beân theàm söù traéng chieác xích Tuoåi thô tan thaønh boùng nöôùc chieác xích # œ »J « « « œ. ‰ «. « « »» « j. ˆ « « « k j ˆ ˆ « « »»» l « ========================= l & l ˆ « k j « = j « « ˆ ˆ « « « j ˆ « ñu ngoaøi vöôøn chim hoùt Thôøi ta taém möa ñu nhòp buoàn naêm thaùng Loøng ta vaãn chôi # « « « « j. « « « ˆ « k j œ « « ˆ ˆ « « »J »» l ˙ »»» l œ =========================l l & ˆ « l »»» Œ = « _ ˆ « queâ nhaø vôùi coâ baïn beù thô naêm möôøi vôùi kyû nieäm beù thô # œ. œ œ « »J »K »J »» « « œ. œ œ « »J »K J »» »» « l « ˆ « « ˆ « ========================= l & “{ j ˆ « j ˆ « « l »» »» »»» « l « ˆ « « « = ˆ « Chieác xích ñu ngaøy thô ôi ñaõ ru ta thaät voâ tö Chieác xích ñu coøn ñong ñöa traùi tim ta nhòp queâ höông... # 1. « « « « « « « j « « ˆ ˙ »»» œ Œ ” « »»» « « 2. « j. ˆ « ˆ « k « =========================l & l l { ˆ « j. « k j. ˆ ˆ « « « j ˆ « _= « k ˆ « vaøo yeâu thöông vöøa chôùm ...vaø thaân meán ngaøy # « « & «« ˙ « Œ “ { œ « œ « « l ˆ Œ l « « « « « l ˆ Œ= l« ˆ »J « »J « « « »» ˆ »» ˆ ˆ « j kk «« « ========================= j « « ˆ « « « ˆ j ˆ « « « « « j ˆ « « k ˆ « « k { ” thô (hm hm.... ...hm hm)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản