Bài hát chiều mưa qua sông - Hà Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
103
lượt xem
20
download

Bài hát chiều mưa qua sông - Hà Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiều mưa qua sông - hà phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiều mưa qua sông - Hà Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Chieàu möa qua soâng. Haø Phöông bC « « « « « « « « l « « _ « « « « ˆ « ˆ « l « « _ _ ====================== l & « ˙ « « « ˆ « « « ˆ = « « « _ _ « ˆ _ ˆ « « ˆ ˆ _ « « « « « « ˆ « « ˆ Chieàu naêm xöa qua ñoø sang soâng vaéng Nghieâng boùng « « « « « « ˆ « « « « Chieàu qua soâng cho loøng yeâu tha thieát Coâ laùi b « « « « « ˆ « ˆ ˆ « « « « ˙ « ˆ « « « & « ˆ « « « ˆ l « ˆ « =========================l döøa bôø traéng coû lau thöa AÙo baø b « « « « « « « « ˆ « « « « l « « « « ñoø buoàn tieãn khaùch sang soâng Giöõa chieàu « ˆ « « « « « « « ˆ « ˆ « « ˆ « ˙ « « « « « ˆ « « ˆ « ˆ =========================l & ˆ « ˆ ba em khua cheøo vöôït soùng Maù em möa ñoâng ñöa ngaøn noãi nhôù Nhôù con « « « « b « « « « « « « & _ « ˆ « « _ l « ˆ « ˆ ˆ _ « 1. 2. « « « « « « « =========================l « ˙ ˆ « { ” w ˆ « « ˆ « _ « _ ˆ « £« hoàng soi boùng nöôùc Cöûu Long (Chieàu qua) ñoø thöông ai £ « « « « « ...mong. ñöùng chôø... b ˙ »»» œ nœ »»» »»» « « « ‰ #ˆ « « « « « nˆ « « . ˆ « « ˆ « « « l «« ˙ « « « ˆ « « « « ˆ j ========================= & ˆ ˆ ˆ « « « « #ˆ l j « l « « Gioù cuoán maây troâi thuyeàn xuoâi veà traêm ngaõ Hoa luïc b « ‰ « « « « « n_ _ l « ‰ « « ˆ « ˆ ˆ « ‰ « £« « « j « « « «« ˆ « « « « « « l «. ˆ « « ˆ « ˆ «« « « =========================l & ˆ « « « « jˆ « ˆ « _ˆ « ˆ « _ _ « « « ˆ ˆ ˆ « « « bình tím caû doøng soâng meânh mang con nöôùc lôùn roøng Qua soâng ñöùng b « ‰ _ _ _ #_ l « _ « l l « « _ _ ˆ « l « « « « « « « « « « « « « ˆ ========================= & « _ « _ ˆ « « « « « _ _ « « « « ˆ j« « _ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ ˙ _ « « «ˆ « ˆ « _ _ « « « ˆ ˆ « « « « « « « ˆ « « « b « « « « « « « « « ñôïi trôøi chieàu ñoå möa Chieàu qua soâng khoâng coøn ai ñöa « « ˙ « « « ˆ « ˆ « =========================l & « « ˆ « « « l « l « « ˆ ˆ « «« « ˆ ˆ ˆ « « « ˙ « « « ˆ ˆ « « « röôùc Coâ laùi ñoø ngaøy tröôùc böôùc sang ngang Nöôùc Cöûu b « « ˆ « « « « ˆ ˆ « « « « « ˆ « « « « l « « « « « « « ˆ « ˆ « ˙ « « ˆ « « « « « « ˆ & « ˆ « « « =========================l ˆ « « « « Long meânh moâng cuoàn cuoän soùng Soùng giöõa b « « ˆ « « « « « « « « « ˆ _ l « ˆ « « Ó ========================= & ˆ ” « _ ˆ « « « _ ˆ « ˙ « trôøi hay soùng giöõa loøng toâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản