Bài hát chiều nay không có em - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
220
lượt xem
87
download

Bài hát chiều nay không có em - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiều nay không có em - ngô thụy miên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiều nay không có em - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

  1. Chieàu nay khoâng coù em. ## c Ngoâ Thuïy Mieân « « « « « »œ »œ l ˙ . “ { « « « « » »» « « ˆ ˆ « » »»» »»» » »» œ »œ »œ ====================== l & « _ « j _ ˆ « « ˆ ˆ « » » »= £ £ Chieàu nay mình lang thang treân phoá daøi Khoâng coù ## . « « « « «. « « « « « « « «. « « « « « ...mai tình leân khôi nhö soùng gaøo Khoâng coù œ »»» »»»œ »œ œ œ « « l ˙ »» »J »»» »» ˆ ˆ « « « ˆ « « l ˆ « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « «= « « ========================= l & « j _ « « j ˆ « ˆ « em ai chung böôùc doãi nhau giaän hôøn Khoâng coù em ñöôøng xöa giaêng maéc maây em cho phoá vaéng daáu chaân heïn hoø Khoâng coù em muøa thu thoâi laù vöông ## « « « 1.« « « « »»œ »œ ˙ . ‰ « «. ˆ « « « « « « j ˆ ˆ « « ˆ « l «. « « ˆ « « « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « « « ========================= & j j »» »»» l _= « _ « j _ ˆ « _ ” « { « j ˆ « troâi Chieàu nao hai ñöùa chung ñoâi Laëng nhìn muøa thu laù rôi Duø... bay Muøa ñoâng buoát giaù qua... ## 2. « « « « « ««« « «« « ‰ œ »œ œ . œ œ . œ »œ œ . « « . »œ »œ »»» »» »»» »»» »» »» « « » »» & «. « « ˆ ˆ « _ l «. ˆ «ˆ « ˆ j « « ˆ« ˙ ========================= l « « l »J »»» »» l » j ˆ « = « ˆ ««ˆ loi Khoâng coù em ñôøi mình sao vaéng vui Cuoäc tình nhö laù ## . « « « « « œ « « « « «. ‰ ˆ « «. « « « « « «. « « « « = «« « ...ñaây voøng tay aáy oâi sao leõ »»» ˆ ˆ « ˆ l ˙ j j j « « ˆ « « «« ˆ « ˆl « « « « « « « « ««« « « ˆ ˆ ˆ l ˆ ««« « « « ˆ j « j « ˆˆjˆ « ˆ « ========================= l & « « ˆ « ˆ j « « «« « « « œ. thoâi moäng mô côn meâ chieàu Khoâng coù em ñoâi maét buoàn naøo ñôïi chôø Xin cho nhau lôøi voã ## « « « »» « «ˆ » œ »»œ . œ »œ l œ . « « . œ »œ l « « « « « « « l «. «« « «. « _ « « « « ˙ « ˆ l »» » »»» »» »»» »J « « »» »» j ˆ « »= « ˆ & ˆ «« ˆ ˆ «ˆ « « ˆ« « « ˆ ˆ « j « ˆ ========================= veà Sao ñaønh queân ñi ngaøy thaùng ñoù Khoâng coù em moät mình ta vôùi ta Ngaøy daøi thoâi choùng ## œ . « « « « « «« «« & »»» « « « « l « . ‰ « « l « . « « « « « l « . « « ˆ « =l j ˆ « j ˆ « ˆ ˙ « ˆ « « j =========================«« « ˆ ˆ « « ˆ « « « « « « ««« « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ««« ˆ « ˆ « « « « ˆˆ« « ˆ j j j « j qua Tuoåi hoang troâi vai gaày Nhö öôùc mô Xin nhôù laàn mình heïn hoø Xin cho nhau moät lôøi ## « « « ‰ « « »œ » & «. « ˆ « « « « _ « ========================= j « ˆ ˆ « « ˆ « « l « « « ˙. « ˆ « ˆ « l «. « « ˆ « « « ˆ « j « « » »» »œ =l « « j _ ˆ _ « « j ˆ « j ˆ « « « « « «£ « roài Xin tình yeâu aáy leân ngoâi Roài mai mình em thoâi treân phoá ## ˙ . »»» »»» » »» œ »œ »œ œ . »œ œ œ »œ »» »» »J »»» « « «. ˆ ˆ« ˙ « « l « « « « ========================= l & » » » l »»» »» ˆ « = « « « ˆ ˆ ngöôøi £ Sao maét nuoái tieác khaùt nhöng khoâng khao ñôïi chôø Khoâng coù ## « «. « « « « « l «. « « « « « l «. ˆ _ « « «« « _ « « «« « « « «ˆ ˆ «« ˆ j« ˆ« « ˆ « ˆ ˆ ========================= & j « « «« ˆ ˆ« « ˆ « « « « «« « « « « «« l = « « ˆ ˆ ˆ_ w ” « ˆ j « «« ˆ « j ˆ « « j _ ˆ « ˆ « em coøn ai thöông laù thu bay coøn ai vöông vaán côn say ñôøi gian doái coâ ñôn mình ta.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản