Bài hát chiều sông Thương - An Thuyên & Hữu Thỉnh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
109
lượt xem
11
download

Bài hát chiều sông Thương - An Thuyên & Hữu Thỉnh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiều sông thương - an thuyên & hữu thỉnh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiều sông Thương - An Thuyên & Hữu Thỉnh (lời bài hát có nốt)

  1. Chieàu soâng Thöông. b 2 “{ « « « « « « An Thuyeân & Höõu Thænh « « ˆ « « ˆ « ˆ l ˙ « « « « ˆ « « « 4 ˙ « j j « « « « ======================l & l l ˙ « l ˙ « lˆ « _ j ˆ « « « j « b « « « « ‰ « ll « « « « l « « « « « j ˆ « 1. 2. « ˙ « l « ˙ « ” « { ˙ « l « ˆ « « j« «« « « ˆ _ _ _ «. ˆ « _ __ ˆ =========================l & j ˆ «« « ˆ« « ˆ Ñi suoát caû chieàu queâ vaãn b « « « « «. « « ««l « «« ˆ ˆ « « « « « « « l ˆ « « l «. « ˆ ˆ « l « « ««l « j & ˆ ˆ ˆ « « « « j j ˆ « « « _ j ˆ =========================l« « « « ˆ« ˙ j j « _ ˆ _ «_ « ˆ « ˆ «« « « « ˆ = chöa veà loái cuõ Duøng daèng caâu Quan hoï nôû tím bôø soâng Thöông b « ‰ « « « « ««« « « « « « « ««« « ˆ « l « « « « « « l «. « « ˆ ˆ ˆˆ« « ˆ « l « « « l «. « « « « « « ˆ »J œ « « « »» l « « « & «ˆ « ˆ « ˆˆ « =========================l ˆ ˆ ˆ ˆ « « j « j j « j « = _ ˆ ˆ j ˆ « « Nöôùc vaãn chaûy ñoâi doøng chieàu uoán cong löôõi haùi Nhöõng gì soâng muoán b «. « « « « « « « ‰ « « « « « & ˆ« ˆ l « « « l « j « « « l“l { « « « l ˆ . j « ˆ « « ˆ j« « « ˆ ˆ j ˆ. «= « « « j _ ˆ « j _ _ ˆ ˙ ˆ « « l ˆ « =========================lˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « « « ˆ j _ « _ ˆ « « « «« « « noùi caùnh buoàm giôø haùt leân Ôi con soâng maøu naâu haït « «« « « « « «. b « « «« « « ˆ ˆ« « « « « « «« ˆ « « j « «ˆ ˆ ˆ ˆ« « ˆ « « « ˆ« « « « j « «« « « « l « «ˆ ˆ « l « « « ˆˆ ˆ ˆ « « ˆ _ ˆ l ˆ. & _ « ˆ« ˆ « ˆ l « « ˆ « ˆ l ˆ.. « =========================l « ˆ «« ˆ j « ˆˆ « « ˆ « _ « « ˆ « ˆ ˆ «« « « ˆ ˆ «« « _ _ « « « ˆ _.ˆ. « j ˆ « = _ ˆ « « ˆ « phuø sa coå tích Maáy coâ maáy coâ treân ñoàng luùa xanh luùa xanh noõn naø Toùc b « «« « « « « l « « « « l « ‰ « « « « « « « « « « 1. « «« « « l « & « « « « _ _. ˆ ˆ« ˆ « « « _ _ _ « « =========================l « ˆ « _ « « « ˙ « l ˆ « l _ _= ˆ j « « « ˆ ˆ ˆ ˆ _ « ˆ ˆ « _ _ _ « ˆ ˆ « ˆ ˆ j « « « « « ˆ « « ˆ ˆ « « % maây toùc maây la ñaø xoaõ vaøo chieàu thu thöông nhôù Maét em daøi hoa b « « « ‰ « « « « « « 2. « ˙ « ˆ j ˆ ” « « { « ˆ « « « ========================= & « l _ « « ˆ l _ « « l _ « =” _ ˙ « ˆ « « _ _ ˆ « « _ _ ˆ ˆ « ˙ « _ ˙ « ˙ « _ ˙ « « cau Ôi... ...daøi hoa cau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản