Bài hát chiều trên quê hương tôi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
221
lượt xem
61
download

Bài hát chiều trên quê hương tôi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiều trên quê hương tôi - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiều trên quê hương tôi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Chieàu treân queâ höông toâi. #2 « « « « « «£ « Trònh coâng Sôn « « « . œ œ »K »K « j j j & 4 « ˆ ˆ ˆ “ œ ˆ « « « »»» « »» »» l ˆ ======================l j « « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « Chieàu treân queâ höông toâi Coù khi ñaày moät trôøi möa « « « « «£ « (Chieàu treân queâ höông) toâi Gioù ñeán chôi töø bôø bieån # « « « « « « ˆ « « « « « « & «. ˆ « ˆ ˆ l ˆ kk « « « « ˆ « l « « « « « « =========================l ˆ « « « « « « kk j « j j ˆ ˆ l ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j « « « _. ˆ « « «£ « bay Coù nôi kia ñoài thoâng naéng ñaày Coù treân soâng bôø xa söông « « « xa Nuùi ñoâi khi maøu sim tím laï Naéng nhö moâi hoaøng hoân treân # ˙ »K »K œ œ « « « « ˆ ˆ & »»» « « « « « ˆ ˆ ˆ l œ. j l ˆ « j j j « « « »»» »» »» l »»»œ =========================l « « « ˆ « khoùi Chieàu treân queâ höông toâi Naéng phôi treân maøu ngoùi non £ phoá Chieàu treân queâ höông toâi Vôùi bao nhieâu ñieàu ñaõ troâi # « « « « « « « & œ »»» « j « ˆ « « j l « ˆ « ˆ « « « « l «. « « « ˆ « « ˆ « ˆ « =========================l « « « ˆ ˆ k k « « _ ˆ « töôi Gioù mang tin moät mua seõ tôùi Seõ möa #### 3 « qua Coù rieâng em cuoäc ñôøi seõ nhôù Neùt queâ # « « « « « « « j « j ˆ ˆ ˆ « j « « l « « « « ˆ j « « 4 «. =========================l & ˙ « ll ˆ « « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « laâu hoaëc gioù coøn daøi Chieàu treân queâ höông #### « höông nghìn naêm vaãn laø... Chieàu treân queâ höông «. »J »J »J l « œ œ œ « ˆ « « « «. ˙ »»» « « « « j j ˆ ˆ ˆ « »» »» »» « ˆ « « ˆ « =========================l & « l ˙ « l « « toâi Coù nhöõng choán rieâng cho moïi ngöôøi Nhöõng con #### « toâi Naéng kheùp caùnh chia tay moät ngaøy Veát son œ »»» ˙. »»» « « ‰ « « « & « ˙ « l l ˙ « j ˆ « « « l_ =========================l ˆ « « ˙ « ñöôøng löùa ñoâi Nhöõng goùc heø phoá #### « vaøng cuoái maây Tieáng chaân veà ñoù « œ œ « »» »»» ˙ »»» ‰ œ »»»˙ . »J »» ˙. «. ˙ « ˆ » « =========================l & l l l l »»» vui Gioït chieàu treân laù Nhö maét ngöôøi #### « #n n n 2 « « « « ñaây Chieàu ñi nhöng naéng vaãn cho ñoâi « « « ˙. »»» « « « ˆ ˆ ˆ j j j & « ˆ « ˆ « « ˆ « ll 4 « « « « = ========================= l j ˆ « ” cöôøi giöõa chieàu phai Chieàu treân queâ höông... löùa beáp hoàng khôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản