Bài hát cho con - Phạm Trọng Cầu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
576
lượt xem
96
download

Bài hát cho con - Phạm Trọng Cầu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cho con - phạm trọng cầu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cho con - Phạm Trọng Cầu (lời bài hát có nốt)

  1. Cho con. thô : Tuaán Duõng % nhaïc : Phaïm Troïng Caàu #3 Œ Œ « « « « 4 « ll « ˆ « œ l « ˆ « « « « »»» ˆ « « ˆ ====================== l & ˙ « « « ˆ « « « l « «. _ ˆ ˆ « « « = « « j ˆ « Ba seõ laø caùnh chim ñöa con ñi thaät # « « « « « « « « « « « « « « « l_ ˆ _ _ _ l _ « « _ _ « « « « l « _ « = ======================== l & « « « ˙ « _ ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « « ˙ « ˆ « « « « ˆ _ ˆ « ˆ « xa Meï seõ laø caønh hoa cho con caøi leân # « « « & « « l _ Œ « « « l « « « « l _ _ ˆ « ˙ « ======================== l ˆ « ˆ = « « _. « _ ˙ « « « _ ˆ « « « ˆ ˆ « « # « « œ « ngöïc Ba Meï laø laù chaén che « « »» « « » « ˆ « ˆ l ˙ »»» « « « « ˆ « « ˆ « l « _ _ l « ˆ « « « ˆ ˆ ======================== l & « « « ˙ « « _ = « ˆ « chôû suoát ñôøi con Vì con laø con Ba con # « « « «. « _ ˆ l « j « « ˙ « « « ˆ « l « _ « l _ ˆ « « « « ˆ ======================== l & _ « « « « ˆ « _ « ˆ « « _ ˆ « « « ˙ « _ = « ˆ « cuûa Ba raát ngoan Vì con laø con Meï con # « « « & _ _. « « « l « « j ˆ « « « Œ « l « ======================== l l _ « « « « ˆ « « = « ˆ « « « _ ˆ ˆ « _. « _ ˙ « « _ ˆ « _ « _ ˆ « _ ˆ « cuûa Meï raát hieàn Ngaøy mai con khoân # « « « « « « « « ˆ « l « « « l « ˆ ˆ « « « ˆ « « « ======================== & ˙ ˙ « « « « « =l « ˆ l _ ˆ « « « _ ˆ « « _ ˆ « lôùn bay ñi khaép moïi mieàn Con ñöøng queân con # « « « ˙ « « « ˆ « « « « « « ˆ l _ _ « « l «. ˆ « « ˙ « « Œ « l « ˆ « ======================== ” & « = ˆ « « « « ˆ « ˆ nheù Ba Meï laø queâ höông Ba...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản