Bài hát cho dù năm tháng - Phạm Trọng Cầu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
78
lượt xem
7
download

Bài hát cho dù năm tháng - Phạm Trọng Cầu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cho dù năm tháng - phạm trọng cầu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cho dù năm tháng - Phạm Trọng Cầu (lời bài hát có nốt)

  1. Cho duø naêm thaùng. nhaïc : Phaïm Troïng Caàu % thô : Hoaøng Phuû Ngoïc Töôøng b c Œ. « « « « « “ { « ‰ « « « « «=l « « « « _ _ ˆ & ˆ ˆ _ _ « j « « « « « ˆ ˆ « ===================== « « « « « « « ˆ « « « « « « « ˆ « « « ˆ « « ˆ « j ˆ ˆ « « « « « ‰ « « « « ˆ œ ‰ « « « ˆ ˆ « ‰ « « « « « « « « « « Anh haùi caønh phuø dung traéng Cho em nieàm vui caàm b « « « « « »» « « « « l » « « « « « « « l ˆ « « « « = « & ˆ« « ˆ « « « j _ ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « j « ˆ « ˆ « ========================= l ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ j tay Maøu hoa nhö maøu aùnh naéng Buoåi chieàu chôït tím khoâng hay Nhìn hoa baâng khuaâng anh b « « ‰ «« ‰ « « ˆ « l « « « « « ‰ « « « « ˆ « « « « =l « « « « « ˆ «« «« «ˆ « « « « ˆ ˆ « ˆ ========================= & ˆ ˆ « « « « ˆ « « ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « j « b #ˆ « ‰ « « ‰ « « ˆ « « « ## 6 noùi Môùi thoâi maø ñaõ moät ngaøy Nhìn hoa baâng khuaâng anh & « « « ˆ « « « ˆ ˆ « « « « l « « « =========================8 « « « « « « ˆ « _ ˆ _ « «. ‰ « « ll = « « ˆ « ˙ « ˆ j « ## 6 « « « « « « « noùi môùi thoâi maø ñaõ moät ngaøy Muøa 8 “{ « « « ˆ ˆ « l «. « « « « « ««« « « l « « « ««« l « « « (Roài) ˆ ˆ ˆ « «« ˆ j « «ˆ « « « « «« « ========================= l & ˆ _ ˆ ˆ ˆ « «_ « ˆ « « « «ˆ« j _. _ « _ _ ˆ « « j j « ˆ _ « « « «= « ˆ ˆ ˆ « « xuaân leân ñoài coû non Trôøi giaêng maây khoùi muøa heø Thu seõ ñeán ngaøy toùc traéng Maø chöa nguoâi taám loøng naøy Thôøi ## « « « œ œ . œ œ 1. « œ « « . « « « « « »J l »»» ˆ ˆ ˆ « « « j »» »»» »J »» l »»»œ « »»» ========================= l & j ˆ « « « j ˆ l ˆ « « « «= ˆ ˆ « « j tím chaân caàu tím nuùi Ñoâng xa ngaøy traéng möa daàm Nhìn gian voâ tình xuaån ngoác Môùi... ## « « « « « « « « ‰ « « j j j « l « « « « l «. « ««« « l « « « ««ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ« « « « « ˆ ˆ « « « « j « « ˆ ˆ ˆ ˆ =========================” & ˆ ˆ « « j « « « j « « « «= ˆ ˆ { « « j « % trôøi ngaån ngô anh noùi Môùi thoâi maø ñaõ moät naêm Roài.. ## 2. « « « « « « « « « ««« « « « ˆˆˆ ˆ ˙ c « ‰ « nˆ « « « l l b « ‰ « « « « =l ========================= & « « « « ˆ « « « « l «. l l « « « « « ˆ « _ _ « j ˆ ˆ « « « « ˆ « « ˆ « « « « « « « ˆ j « « « ˆ ˆ « « « « « ˆ j _ _ «« « « ˆ ˆ « « b « ‰ « ˆ « « « « l « ‰ « « « « « l « ‰ « « « « ˆ « l ˙ Œ” « « « ««« « « « « « «« ...thoâi ñaõ moät ñôøi ngöôøi. Anh haùi caønh phuø dung Cho duø naêm thaùng em ˆ ˆ « ««« « ˆ « « « «ˆˆ ˆ « j « ˆ « « « « « « « « « « «« « _ « «ˆ « ˆ « »»» . ========================= & « ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ j « « « « « « « _ « j « ˆ ˆ ˆ ˆ « _ _ _ _ = « ôi Tim anh chæ ñaäp moät ñôøi Nhöng traùi tim mang vónh cöûu Trong töøng haït maùu ñoû töôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản