Bài hát cho kỉ niệm mùa đông - Anh Bằng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
142
lượt xem
26
download

Bài hát cho kỉ niệm mùa đông - Anh Bằng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cho kỉ niệm mùa đông - anh bằng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cho kỉ niệm mùa đông - Anh Bằng (lời bài hát có nốt)

  1. Cho kyû nieäm muøa ñoâng. Anh Baèng « « bc « « « l «. ‰ « l « ‰ « « l « « ˆ « ˙ « « ˆ j ˆ « w = & “{ « ˙ « _ « ˆ « « j « j _ ˆ « _ « ======================= l « ˙ « j _ ˆ « « « Ñaây muøa ñoâng thöù maáy Kyû nieäm mình caùch xa Ñeâm muøa ñoâng baêng giaù Ngoaøi trôøi ñaày tuyeát sa b « « « « « ˙ « e « « l «. ‰ « l « ˆ ˆ j « « « ˙ « ˆ « j « « ˙ « « l « _ ======================== l & ˆ « « ˆ _ = « _ w Anh töø nôi xöù laï Nhôù No el queâ nhaø Anh ngoài trong quaùn troï Nhôù thöông em voâ bôø b « « « « « « l «. ˙ « ‰ « « ‰ « « «. « « j ˆ l ˙ « « ‰ « « j ˆ « & « « « ˆ _ « j _ ˆ « « j ˆ « « l « ======================== l ˙ « _ « j _ ˆ « ˙ « « ˆ « = Xöa nöõa ñeâm ñi leã Mình quyø gaàn vôùi nhau Nhöõng Thoâi coøn ñaâu Thaùnh leã Mình quyø gaàn vôùi nhau Nhöõng Fine # b « «. « « ‰ « « ‰ « « # & « . « « l #_. ˆ « ˆ ˆ « « « « ˙ _ « j l « ======================== « ˙ « « l w l « . Œ l l= « j #_ ˆ ˆ « « « ˙ « _ ˆ « lôøi höa ban ñaàu Coøn nhôù gì khoâng em lôøi höa ban ñaàu Giôø cuõng thaønh thöông ñau. ## « « « « « œ & « « ˙ « « « « l « « « ˙ « ˆ ˆ ˆ « « j « j « « « « l « « ˆ ˙ « ˆ ˆ « j « « ======================== l j « « « »J l ˆ ˆ »» « « j w = Töø ngaøy xa lìa nhau Loøng anh vaãn yeâu Tình anh vaãn saâu ## « « « « « « « «. « « « l « ˆ ˆ « « « ˆ j« _ « ˙ « « « l « ˆ « « « « « l « ˆ « & j ˆ « « j ˆ « _ « _ ˙ ======================== l « j ˆ « j ˆ « « _ « _ j ˆ « j ˆ « _ = _ w Vaãn oâm theo moäng öôùc Traûi khaép ñöôøng ñi Heïn vôùi ngaøy veà ## « « « « « « œ « « ˙ « « « « l « « « ˙ « ˆ ˆ ˆ « « j « j « « « l « e ˆ « j ˆ ˙ « « ======================== l & « « »J l w ˆ ˆ »» « « j = Töø muøa ñoâng gaàn ñaây Loøng em ñaõ thay Tình em ñaõ phai ## « « « « « « «. « « « l « ˆ ˆ « « « ˆ « « « l « j ˆ ˆ _ « « « « _ « « « l j ˆ « j« _ _ ======================== ” & « « j ˆ « « ˙ « « j ˙ ˆ _ « _ « « « ˆ ˆ j ˆ « « j « w ={ Tieáng chuoâng vui ngaøy naøo Ñaõ hoùa ngheïn ngaøo Hoàn anh xoùt ñau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản