Bài hát cho ngừơi tình lỡ - Hoàng Nguyên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
228
lượt xem
66
download

Bài hát cho ngừơi tình lỡ - Hoàng Nguyên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cho ngừơi tình lỡ - hoàng nguyên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cho ngừơi tình lỡ - Hoàng Nguyên (lời bài hát có nốt)

  1. Cho ngöôøi tình lôõ. 3 Ó « « œ. œ « « « « « « « «£ « Hoùaøng Nguyeân « « » « « » ˆ « J « « « »»» « « l « « «. ˆ « l ˆ « « « « ˆ « = ˆ « #ˆ ˆ &4 ˆ ll » ====================== l ˆ « «ˆ _ ˆ « « « « j « « ˙ « « « « « « ˆ « œ. œ « « « « « « « « «£ « ˆ « l «. « « ˆ Khoùc maø chi yeâu thöông qua roài Than maø chi coù ngaên ñöôïc xoùt « « « ˆ l »»» »J « « l »» « « « =========================l & ˙ ˆ « ˆ _ « « « ˆ « ˆ « « ˆ « #ˆ « j « « « ˆ « ˙ « « »»»œ »œ » l œ œ »œ ˆ « l »»»œ »œ »»» »»» » « « « » l ˙ »»» œ »œ »»» » ˙ »»» xa Tieác maø chi nhöõng phuùt beân ngöôøi Thöông maø chi nhaéc chi chuyeän ñaõ « ========================= & ˙ « l » « « « « ˆ « « « « « « « « « « « « « l « « « « « l « « ˆ « « « œ « « ˆ « »»» « « « « l ˆ « « ˆ qua Anh giôø ñaây nhö laø chim raõ rôøi caùnh bieát bay phöông trôøi ˙ »»» ˆ « « « ========================= & ˙ « ˆ « « « ˙ « « « « l ˆ ˆ « « ˆ ˆ « «£ « hoa« « « « « « « «£ « « ˆ « « l ˙ « « « nao Em giôø ñaây nhö caønh troùt taû tôi ñoùn ñöa ngoïn gioù & « ˙ « « « l l ˆ. « « « ˆ ˆ « « « =========================l « « « « ˆ « j ˆ « « ˆ _ « « « « ˆ ˆ « ˆ « « « « _ l _. « #ˆ « « « « ˆ _ « « j ˆ « « ˆ tình rôi£ nhö laù rôi Ngaøy £ £ « « « « « « « « » « œ. « « « « « « « « « « « « « l ˆ . « ˆ « « l »» « « «. « « « « ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « « ˆ naøo? Mình naøo ngôø tình ñaày voøng tay oâm quaù & « ˙ « « « « ˆ ˆ « =========================l « « j « « « ˆ « l « ˆ « ˆ j ˆ « « « « « j ˆ « « « . « « «. « « « « « «£ « « « naøy moät ngöôøi khoùc«ñeâm« thaâu Moät ngöôøi neù«n côn ñau Nghe möa maø cuùi ˆ « « « « « « ˆ lôi Ñeå giôø « « « ˆ « ˆ ll œ »»» œ ˆ « « »J « « l »» « « _ ˆ « l ˆ « ˆ « j « ˆ #ˆ « « « =========================l & ˙ « ˆ « ˙ « « « « heát. nöôùc troâi qua caàu « « ˆ « « « « « ˆ « « « « « ˆ « l « « . « « «£ « « « « ˆ ñaàu Theá laø Ñaõ chìm saâu nhöõng thaùng ngaøy ñaém « « « « ˆ l =========================l & ˙ œ »»» ˆ « « j « « « l « ˆ _ « « ˆ ˆ « ˆ « #ˆ « j « « ˆ « « « « ˙ « « œ »œ »»» » ˙ »»» »»» » œ »œ ˙ »»» »»» » œ »œ œ »»»œ »œ « « »»» meâ Thoâi ñaønh queân nhöõng tieáng yeâu ñaàu Nhöõng lôøi yeâu aáy nay ñaõ quaù « =========================l & ˙ »» ˆ « « « « « « l l l ˆ « « « « « « « « ˆ « « « œ « « ˆ « ˆ « l « « « ˆ « l « « « « « »»» « « « « l « « « « xa neûo ñöôøng cuõ giaêng ñaày möa khuaát muø loái khieán neân tình ñaønh & ˙ »»» « « ˆ « ˙ « « « ˆ « ˙ « « « ˆ « l ========================= ˆ ˆ « ˆ « « « « . « « «£ « lôõ Ta giôø ñaây nhö röøng thu naéng lòm vôùi chieác laù vaøng cuoái « « « « « « « « « « « . « « œ « ˆ l« « « l « ˆ « #ˆ « « ˆ « ˆ & ˙ « « l ˙ « « ll œ »»» »J « « 2. « ˆ « « ˆ « « « ˆ « « »» ˆ « _ « « ˆ « « « « j « « 1. =========================l « « ˆ « ˆ ˆ « ˙ « « « « « »» ˆ « œ. œ « « « « « « « «. « « «£ « « Œ »» ˆ « _ ˆ « l « « « ˆ « ˆ « « « muøa Khoùc maø... muøa Khoùc maø chi yeâu thöông qua roài Thanmaø chi coù ngaên ñöôïc xoùt & « « « « « l » ˆ ========================= ˙ »J « « l ˆ « « « « ˆ ˆ « #ˆ « l ˙ j « « « « « « ˆ ” ˙ « « xa Tieác maø chi nhöõng phuùt beân ngöôøi Thöông maø chi nhaéc chi chuyeän ñaõ qua.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản