Bài hát chờ nhìn quê hương sáng chói - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
158
lượt xem
22
download

Bài hát chờ nhìn quê hương sáng chói - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chờ nhìn quê hương sáng chói - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chờ nhìn quê hương sáng chói - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Chôø nhìn queâ höông saùng choùi. Trònh coâng Sôn b 4 « « ˆ l l « « « « « œ »œ »œ l « « « « « =l 4 «« « « j ˆ ˆ « J ˆ ˆ «« ˙ « « k _ « « « « »»» »» »» « « « « « « j ˆ« « & jk ˆˆ « « ˆ « « ˆ « ====================== ˆ « « ˆ J »»» » « « « » « «« ˆ « « »» « « « « ˆ « « « « œ œ »œ œ « ˆ « œ « « « « « « « « « « « « œ œ »œ »»» « « « »J »»» » Nôi ñaây toâi chôø Nôi kia anh chôø Trong caên nhaø nhoû Meï cuõng ngoài chôø b « » » »» « «ˆ j « « l « ˆ« ˆ j « ˆ l « _ ˆ « ˆ »» = & ˆ« « ˆ « «ˆ j « ˆ ˆ« ======================== l « « «« j ˆ « ˆ «« « Anh lính ngoài chôø treân ñoài hoang vu Ngöôøi tuø ngoài chôø boùng toái mòt muø Chôø ñaõ bao naêm chôø ñaõ bao b œ « «« ˆ Œ »»» « ˆ« « ˆ «« « j « « ˆ 2 « œ ˆ « »»» J »J »œ J 4 « »»» l œ œ l œ œ »» »»»œ œ =l »»» »»» »» »»» ======================== & “{ naêm chôø ñaõ bao naêm Chôø mai naøy ta daäy trong tieáng ho « œ « « « « Chôø tieáng keøn ñöa veà ñaây nhöõng ñaøn b ˙ »»» « « œ »»» œ »»» œ »»» « »J « « « ˆ »» « « ˆ l « =l j « ˆ « « ˆ j ˙ « & l ˆ « ======================== l l reo Chôø cho loøng caêm thuø ñeán luùc chìm saâu « « « œ. œ ˙ con Chôø tim ngöôøi khoâng coøn nuoâi nhöõng hôøn caêm b « « « l « « »J »K »» œ »»» « _ ˆ « ˆ j. « ˆ ˙ « « k « l ˆ « »» »» l » ======================== l & l œ »»» = Chôø hoøa bình ñeán chôø tieáng bom im Chôø böôùc « « « « « b œ œ œ l « ˆ « « « l« l « « « « œ »»œ Chô ñeâm khoâng caám Chôø saùng theânh thang Chôø luùa »»» »J »J »» »» ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « j j j « « « l « »J » = « « ˆ »» j. k «j ======================== l & _ ˙ « _ ˆ ˆ « ˆ « ñi treân nhöõng con ñöôøng khoâng choâng mìn Chôø ñöôøng giao thoâng chaép noái b œ œ œ « l « thôm leân döôùi nhöõng baøn tay daân mình Chôø loøng yeâu thöông ñaát nöôùc »J »J J « »» »» »»» ˆ « œ « »»» œ œ »»» »»» œ œ »œ œ œ=l J »J » » J & j « « ˙ « l ˆ « ======================== l l »»» »» » »» »»» chuyeán xe qua bao mieàn Chôø tin möøng soâng chôø nuùi cuõng chôø « œ « « « « « quyeát ñi xaây thanh bình Chôø troáng doàn tin möøng khaép phoá laøng b ˙ l « »»» « œ »»» œ œ »»» »»» ========================ˆ ˆ ˆ »» « « ˆ l « « »J « ˆ « j « ˆ « « « j ˙ « « « =l « « « « k l _ ˆ « & « l l ˆ j. « mong Chôø treân vöøng traùn Meï thaép leân bình minh Chôø khoâ nöôùc b « « œ. œ ˙ « « « « « « « ta Chôø nghe töø ñaát daäy tieáng ca töï do Chôø caây thay « ˙ « « »J »K l »»» l œ œ l œ œ œ l « ˆ « « «=l l ˆ « »» »» ======================== & »»» »»» »»» »J »J »» »» ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « j j j maét Chôø ñaù reo ca Chôø aùo côm nuoâi cho nhöõng treû con khoâng « « « œ œ œ « « « « « « « laù Chôø keát boâng hoa Chôø thaáy ta ñi trong phoá phöôøng khoâng xa b « « « « l « »J »J »J l « « « « « l « = j. k ˆ ˆ « « j ˆ »» »» »» « ======================== ” & _« l _ « ˆ « ˆ ˆ ˆ j j j « { ˆ « « « ˙ « ˙ « ˆ « nhaø Chôø ngaøy Vieät Nam thoáng nhaát cho nhöõng tình thöông vôõ bôø laï Chôø nhìn queâ höông saùng choùi maét Meï ngaøy nay chöa môø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản