Bài hát cho những ai còn mẹ - Lê Vinh Phúc (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
137
lượt xem
18
download

Bài hát cho những ai còn mẹ - Lê Vinh Phúc (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cho những ai còn mẹ - lê vinh phúc (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cho những ai còn mẹ - Lê Vinh Phúc (lời bài hát có nốt)

  1. Cho nhöõng ai coøn Meï. « « « « « nˆ « bˆ « « « . Leâ Vinh Phuùc bC Ó Œ « « « « ˙ « l « « « « « « l « ˆ ˆ « « « « « ˙ « « ˆ ˆ « « ˆ « « « « « « « _ l «. ====================== l & ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « = Meï laø caâu haùt daân ca laø b «. « ˙ « « « « « « l « « « ˆ « « l « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « « _ « « « « l_ _ « ˆ « _l « ˆ « « _ « « « « « ========================= & ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ˙ ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « muoân vaïn aùnh sao trôøi aâm thaàm toûa saùng trong b « « ˆ ˆ « « « « « « « «« « « « « ««« Œ « « « « «« « ˆ « « « « « _ l _ _ « « « « «_ l « « « « ˆ « ˆ « « « «« « ˙ ˆ« _ « ˆ « ˆ ˆ« « « « «« « « l « « « ˆ ˆ« ˆ « « « & « ˆ ========================= ˙ « « « « « ˆ ˆ « « ˆ« ˆ _ « l ˆ . « «_ « « ˆ « « _ « ˆ ˆ « con ( Nhaïc daïo... ...) Con yeâu maét Meï meânh «. « «£ « « « « « « « l « « ˙ l « . « « l « . œ œ nœ l « « « « « l b « « « « « « « « «. « « « « »J »»» »» « « « »» « «««« & ˆ « « «ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ========================= j « ˙ « ˆ ˆ ˆ « » ˙ «««« « «ˆˆ« ˆ ˆ « moâng tình thöông thaêm thaúm Meï laø gioù maùt ban tröa ru « « b « . « « « « « ˆ « « « « « « « « « nˆ « « « « « « « ˙ « « « «« l « « ˆ « « « l_ « « « « ˆ « _ _ _ l « « « « «l « « _ « « « l « «« «« « ˆ ˆ « ««« ˆ ˆ « « « ˆ«ˆ ˆ « ˆ « ˆ ========================= & « «ˆ ˆ « _ « ˙ « ˆ « ˆ « ˆ « « « ˙ « ˆ ˆ « cho con nguû a a a ô a ô £ « « «£ « « « « « « « « « « « «. « « «. « œ « ˆ « b «. « « « « l « ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « _ _ « « ˆ « « « ˙ ˆ « l « ========================= & ˙ « « « « l « « »»» « « l « « ˆ ˆ ˆ « « j « « ˆ « « ˆ «. ˆ « _ ˆ « j « a ô a .. ... ... Thôøi gian thaém thoaùt qua «. « « « « « ˆ « « « «£ « £ b « « « «ˆ « « « « « « « ˆ « « « ˆ l « « « « « ˆ ˆ l «. « l «. « « « ˆ « « l « « ˙ « « « ˆ « « «« « «« « & __ « « ˆ ˆ ˆ « « « j _ ˆ ========================= _ « « ˆ « _ _ « « « «ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « j ˆ ˆ « « nhanh baïc maøu maùi toùc mong manh daùng gaày Meï laø taát caû trong « « « « « ˆ « « « « « b « « ˆ £« U « « « & _ « « « « l _. « « ˆ ˆ «˙ « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « « _«_l _ _ « ˆ « _ lw ========================= « ˆ « _ « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « « Ó ” l« ˙ « « _ ˙ « ˆ « ñôøi xin ñöøng ñeå Meï ñi qua.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản