Bài hát chưa mòn giấc mơ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
87
lượt xem
18
download

Bài hát chưa mòn giấc mơ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chưa mòn giấc mơ - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chưa mòn giấc mơ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Chöa moøn giaác mô. ### 2 % œ œ œ œ œ œ »J »J »» Trònh coâng Sôn »»» »» »» » »J »J »» »» « « ˆ « œ œ »J »J »J œ »J »J J »» »» l œ »»» œ . œ=l »» »» & 4 ====================== l l »» Ta böôùc böôùc ñi böôùc böôùc hoaøi treân queâ höông daáu yeâu ### « « « « « « Ta böôùc böôùc ñi böôùc böôùc hoaøi treân queâ höông daáu yeâu « « « « « « .. « œ œ œ. œ œ œ œ »J »J » « l J J J »K l »» »» »» ˙ « ˙ l ˆ ˆ ˆ l ˆ j. k « « « « « ˆ »»» »»» »»» »» k « =========================l & l naøy Coøn bao nhieâu ngöôøi Nhìn nhau hoâm nay aéoâi maét boùng toái ### œ œ . œ « œ œ « »J » naøy Ruoäng khoâ ñaát ngheøo Baøn tay naâng niu Ta quyeát caáy maõi J J ˆ »» »» l ˆ .. « l œ œ œ . œ l œ œ œ l »»» »»» « œ l ˙ l »»» »J »K « « »J »J »J »K J J »»» « »» »» »» ========================= & k ˆ « »» »»» »»» j « »» »» Traùi tim nghi ngaïi Coøn ai quanh ñaây chöa goùp tieáng noùi Chöa noái laïi naém tay ### œ œ »J œ œ »J »»» »J »»œ »»» Luùa seõ leân ñeàu Ngaøy nay daân ta ñang maõi ñoùi khaùt Quyeát soáng coøn vôùi nhau »» »J »»œ »» « « ˆ œ œ »J »J »J œ »J »K « J »» »» l œ »»» œ . œ l « »» »» ˙ « « =========================l & l l « »» « l ˙ « Ta böôùc böôùc ñi böôùc böôùc hoaøi treân queâ höông daáu yeâu naøy ### Ta böôùc böôùc ñi böôùc böôùc hoaøi treân queâ höông daáu yeâu naøy & « « « l « .. « ˆ « « « « j. « ˆ ˆ ˆ « k « « k ˆ « »J »J »J »K œ œ œ l œ œ . œ l »» »» »» »» ========================= »J »J » « l œ œ œ . œ l »» »» »» »»» »J »K »» »» %fi œ œ Duø traêm naêm daøi Ngaøy ñeâm daân ta cöù chieán ñaáu maõi Ñaùnh traêm quaân ### « « « « « « « « « œ »J »J Ruoäng hö caáy laïi nhaø tan ta xaây Quyeát chí Sôùm toái giöõ thôm con « .. « l ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ ˆ ˆ l « « « « l « l l »»» »» =l « « « « « « « j j j. k j j « « « « « « « ========================= & ˆ ˆ « « k « « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « »» thuø Maët ñaát aâm u ñang doïn ngaøy veà trong caâu theà maùu xöông Ta böôùc böôùc ### œ œ »J « œ œ œ »J »J »J œ »J »K « « ngöôøi Ngaøn naêm daân ta qua moïi nguïc tuø chöa hao moøn giaác mô »»» »J »»œ « »» ˆ « œ œ »J »J J »» »» l œ »»» œ . œ l « l « l »»» »» =l »» »» ˙ « ˙ « »» ========================= & l »» ñi böôùc böôùc hoaøi treân queâ höông daáu yeâu naøy Ta noái noái ### œ œ œ « »»» »J »J « J œ »J K « « « « »» »» ˆ « œ œ »J »J =========================l & l »»» J »» »»» ˙ »» »» l œ »»» œ . œ l « l « « ˙ « « l « ˆ ˆ « « tay caát tieáng cöôøi thaùch ñoù ai cöôùp ñaát naøy Töø nghìn ### œ œ œ œ œ œ œ ˙ »J »» »»» »J »J »»» ˙ »»» œ « «œ « « »J « « »J »»» »»» l ˙ »»» »» » »» »» l ========================= & l l » « « « ˆ ˆ « l » ˆ »» « l ˙ « « j ” naêm ta tôùi coøn coá gaéng maõi Döïng nöôùc moïi nôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản