Bài hát chút nắng mùa đông - Lê Quang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
89
lượt xem
16
download

Bài hát chút nắng mùa đông - Lê Quang (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chút nắng mùa đông - lê quang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chút nắng mùa đông - Lê Quang (lời bài hát có nốt)

  1. Chuùt naéng muøa ñoâng. Leâ Quang £ Eb bb c « « « . « « « Cm « « « « «« « « «« « « «« ˆ ˆ «« b « « « « « « _ ˆ ˆ ˆ ˆ « j kj « « « « « k ˆ « ˙ « « ˆ « ˆˆ « «= ====================== l & k k ˆ ˆ « « k « l Roài anh seõ quay veà muøa ñoâng Tìm chuùt naémuoän ng Bb bbb « œ œ « l « . #ˆ « « « « ‰ « « «. « « « Gm7 Cm & « ˙ « »J »»» « « »» j ˆ « ˆ « « ˙ j « « l « ========================« lˆ « « « « « ˆ « = ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ _ kkj k j k ˆ « « « « « « «k « maøng ñi theo thôøi gian tìm em Chieàu ng ng caùnh chim hôø buoâ xuoá Eb £ b bb « « « ˆ« « « « «« « «« « « « «« « l « « « ‰ « œ »œ »»»œ œ « »»» »» =l»»» ˆ ˆ «« ˙ B Cm b « ˙ « « ˆ « œ œ »J »»» »» ======================== & ˆ « l « ˆ « j « ˆ j ˆ « £ höõng vaït naéng uùa hieân nhaø Hong khoâ tình xa giôø ñaõ gíabaêng nôi Ab bbb w ‰ œ œ œ œ »K œ œ œ œ œ »J »K »J »K »œ »J »K »K »J »K »» »» »» »» » »» »» »» »» »» w G7 Cm ======================== l & ll l = ñaâu? Chuùt naéng a muø ñoâng cho em cho em Bb bbb ‰ œ œ »J »K »» »» œ »J œ »K œ œ »K œ œ »K »»œ »J »K »»œ »J »K l »» »» w F7 & »» »» ======================== l »» »» = Boãng choác nhaït phai nôi hieân thuôû xöa Eb Ab bbb ‰ œ œ œ œ œ »J »J »K »J »K »K »œ »» »» »» œ œ œ œ »K »K »J »K w Fm »» »» » ======================== l & »» »» »» »» l = Haõy níu thôøi gian thieân thu cho nhau b b b ‰ œ œ œ œ œ œ »J œ œ œ nœ l »»»˙ . »K »K »K »J »K »K »œ »K »K »J »K »» »» »» » »» »» »» »» ‰ œ nœ »K »K »» » G7 C & » »» »» » ========================»=l Nhöõnchieác laù coøn g ñaây nay em huùt saâu Vaø anh »»» . bbb ˙ nœ »»» ˙. ‰ œ nœ ˙ »K »K »»» œ nœ »J »»» œ »J »»» »» »» l »» l w = F Dm7 G7 C6 ======================== ” & l »» seõ quay veà tìmchuùt naéng muøa ñoâng muoän maøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản