Bài hát chuyến đò quê hương - Vy Nhật Tảo (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
189
lượt xem
65
download

Bài hát chuyến đò quê hương - Vy Nhật Tảo (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chuyến đò quê hương - vy nhật tảo (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chuyến đò quê hương - Vy Nhật Tảo (lời bài hát có nốt)

  1. Chuyeán ñoø queâ höông. Vy Nhaät Taûo b C « « « ˙ œ « « « « « « « « « « «. « «. « « « « »»» »»» « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « “{ «ˆ ˆ « ˆ l ˙ ˆ ˆ l ˆ ˆ « « « « l˙ ˆ l ˙ = « « « « « « ˆˆ«« « « « ˆ « ˆˆ « ====================== l & Anh coøn nhôù con ñoø xöa nhôù doøng soâng meânh moâng thuôû aáy Muøi höông caây Anh coøn nhôù maùi ñình xöa ngoâi ñình xöa eâ a gioïng haùt Goïi ve baét « « « « b œ . œ œ »»»œ »œ »œ l w l « Œ « « « l ˙ « « ˆ ˆ l « »»» »J »» »» » »»» »» =========================l & « ˆ « « « « »»» «« ˆ ˆˆ « « « « « « « ˆ ˆ « « ˙. _ « « « « « « « ˆ « £ traùi chín trong vöôøn Anh coøn nhôù luõy tre laøng haøng böôùm giöõa tröa heø Chim ñuû caùnh chim xa ñaøn chieàu b « « « « « l «. « « « ˆ l w l « « « œ l w l « Œ « « ˆ ” « «« «« « « « »»» « « «« ˆ ˆ « «{ 1. « « ˆ « « « & _ « _ « ˆ ˆ ˆ« «« « «ˆ ˆ « ========================= ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ«« ˆ « « « ˆ « ˆ j « döøa nghieâng mình ñong ñöa ñöôøng vaøo nhaø em vaøng tia naéng thöa Anh coøn... naøo anh chôït sang... »œ » b « . « « œ « . « « œ « « « w œ ‰ œ œ »»» œ œ ˙ . « « « « »»» l « « « »»» l « « « l l »J »»» »»» »»» »»» l »»» »» « 2. & ˆ ˆ « «j ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « j =========================l ˆ ˙ ˆ « « « ˆ « ...soâng veà nôi phoá ñoâng loøng em ngaån ngô ngaøn noãi nhôù Noãi nhôù mong cuøng b œ œ œ œ w œ ‰ œ œ œ œ œ ˙ . « ˙ œ »œ œ w « ‰ « « « »»» »»» »»» »» »J »»» »»» »»»» »»» »»» »» »» « »»» »»» »» »»» ˆ « ˆ ˆ & » l =========================l l » l » ˆ l « l l« ˆ « « « « « « j anh tay trong tay gheù beán soâng xöa goïi chung con ñoø Chuyeán ñoø queâ b «. œ « « « »J « « l « « « « l w « « « « « ‰ « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « »» ˆ ˆ « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « =========================l & “{ l « ˆ « « j « « « « höông seõ ñöa ta vaøo nhöõng khu vöôøn xinh Chuyeán ñoø queâ ...höông seõ ñöa ta veà vôùi coäi nguoàn xöa Chuyeán ñoø queâ b «. œ « « « ˆ « »»» ˆ ˆ l « « « « l J « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ‰ « « « ” ˆ « « { « ˆ ˆ ========================= & w l « j ˆ « « « höông seõ ñöa ta veà choán yeân laønh. Chuyeán ñoø queâ... höông vaãn neo trong tim moãi cuoäc ñôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản