Bài hát chuyện đóa quỳnh hương - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
240
lượt xem
63
download

Bài hát chuyện đóa quỳnh hương - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chuyện đóa quỳnh hương - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chuyện đóa quỳnh hương - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Chuyeän ñoùa Quyønh höông. Trònh coâng Sôn 2 ‰ « « « « « « « « « j ˆ »» « « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ « “ { »œ. »»œ ˆ « l « « « « =l ˆ « « « « « « « &4 ====================== « ˆ « ˆ ˆ Gioït möa laëng leõ treân nuï quyønh Quyønh höông moät ...bieát nhöõng chuyeän tình Töïa nhö chuyeän « « « « « « « « « « ˆ « « « « ˆ « « « « =l « « ˆ ˆ l « « « ˆ l « ˆ. « « « ˆ « « « « « _ _ « « ˆ « l « « ========================= & « « « « ˆ « ˙ « « ˆ ˆ « « « ˆ ñoùa thoaùng höông thaàm vöôøn ñeâm xao xuyeán Moät ñoâi laàn nhöõng ñoaù hoa quyønh moät ñôøi thöông nhôù Ngöôøi ñi tìm »œ. »»œ « « »» « ˆ « « « « « « ˆ « l « « ˆ ˆ l « « « ˆ l « œ « « « « ˆ « « « « « « « ˆ. « « « « « ˆ « »»» « « & « « « ========================= l ˆ « ˆ « « j ˆ « #ˆ = j « ñeán nhö ngöôøi tình Ñeå cho trôøi ñaát baùo tin laønh vaãn bình kieám giöõa mòt muøng ngöôøi ñi tìm maõi suoát con ñöôøng taám loøng « « « »» « ˙ « Œ « ˆ l ˙ « « » ˆ. « « »»» œ »œ »œ »»œ « l » » »» » l « ========================= l & l ˙ « ‰ « « j «= l « ˆ ˆ. « « ˆ« « « « yeân Muøa xuaân tôùi caønh hoa traéng ngaàn Ñaõ ra « « « « « « « « œ ‰ kia.(Heát) « « « « « »» « ˆ « ˆ » « « « « ˆ œ l « »J « « ˆ « œ » œ = »»» & « l ˆ « « »» « ========================= l ˙ « « l ˆ « l »» ñôøi ñuøa vui phuùt giaây sau moät laàn ñeán beân « « « « « ˆ ˆ « « « ‰ « «. « œ « l « « l « »»» =========================” & ˆ « « #˙ « « « « «= « « « «{ l ˆ « ˆ « « l _ _ « j ˆ ˆ « « « _ _ « « _ _ ˆ j « « ˆ « ˆ « ˆ « l ngöôøi kheùp laïi taám loøng nghìn naêm nhôù ai. Coøn nôi naøo..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản