Bài hát cô bé có chiếc răng khểnh - Trần Thiết Hùng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
110
lượt xem
37
download

Bài hát cô bé có chiếc răng khểnh - Trần Thiết Hùng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cô bé có chiếc răng khểnh - trần thiết hùng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cô bé có chiếc răng khểnh - Trần Thiết Hùng (lời bài hát có nốt)

  1. Coâ beù coù chieác raêng kheånh. nhaïc vaø lôøi : Traàn Thieát Huøng ## c « « ˙ « j « « ˆ « « « « ««« « « « « « « ««« « »œ œ œ œ »»»»œ »»œ l « . ‰ « l « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ l »»» »»» »»» ˆ ˆ « « ˆ « ««« ˆ « & “{ ˆ » » » » « ====================== « « « Naøy coâ beù coù chieác raêng kheånh Sao thöøa moät caùi chaéc ñeå laøm Naøy coâ beù soùng maét mô moäng Moâi cöôøi nôû thaém nhöõng ñoùa hoàng ## « ‰ « « ‰ « « « 1. « « l « « « « « & ˙ « « ˆ « « j ˆ ˆ « « _ _ « « l _ « « ˆ ˆ « =========================l j « « « « « ˙ j j ˆ ˆ « « _ _ _ «= « « « ˆ ˆ ˆ « j « « ˆ « « duyeân Voäi vaøng chi maøhình nhö lô ñeånh Ñeå laïi sau duyeân Laøm loøng ai töøng ñeâm ngô... ## « « « « «« « « « « « « ‰ _ « l « ‰ « « « ˆ _ l w =l « «« « « 2. « « j ˆ ˆ ˆ l w « « « j { « ”_ « « « ========================= & ˙ « ˆ ˆ « ˆ ˆˆ « « j « « ˙ « « j ˆ « j ˆ « löng tieáng hoùt vaønh khuyeân... ...ngaån Ñeå moäng mô sao nhôù quaù nuï cöôøi ## « œ œ œ . ‰ « œ « « ‰ « « « « « «« « « « « « « w «« & « »»» »J »» j ˆ « »» » l « »»» « « j ˆ « j ˆ ˆ « « ========================= l ˆˆl ˆ ˆ ˆ « « « l « « « « j _ «« ˆˆ « = ˆ « Coâ beù ôi Co beù ôi lôõ gaëp laøm chi roài vaán vöông « »»» J »» j ˆ « »»» » « « « »»» ˆ ˆ j «« ## « œ œ œ . ‰ « œ « « ‰ « ˆ « « « « « «« « « « « « ˆ«l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « « « « j « « ˆ « ========================= l & l j j w = OÂI nhôù thöong oâi nhôù thöông thaùng ngaøy ngôõ nhö chuyeän hoang ñöôøng ## œ œ œ « œ œ »œ « ‰ «« «« »J »»» »J « »»» »» »» l « »» »» ˆ j « ========================= l & ˙ « « « l « ˆ ‰ « « »»»œ « ˆ l w « « « « ˆ « « ˆ « j ˆ « « «« ˆ « ˆ «« ˆ« « = Coâ beù ñaâu laø hoa maéc côû maø sao ruït reø nhuùt nhaùt beù ôi ## « « « « « « «« « ‰ « « « ‰ « « « « «« « « 1. 2. « ˆ « « « ««l« ˆ « _ _ ˆ ˆˆ _ _ _l _ j « ˆ ˆ _ lw ”w jj ˆ « « « « ˆ ˆ « « ˙ =========================l & jj « « « « « _ ˆ ˆ « j « « « « ˆ « j ˆ « { Coâ beù laø nuï hoa môùi nôû Ñeå ñeâm buoàn ray röùt nhöõng lôøi thô ...thô ## « « « « « ««« ˆ « »» »»»» »»»» »»»» »»»» »» « ========================= & ˙ « « « œ œ œ œ œ œ l « . ‰ « l « « ˆ « ˆ « « « l « ‰ « =l ˆ « « « « « ««« « « ˆ « « ˆ « ˆˆ« ˙ j « ˆ « « « « ˆ « « ˆ « « ˆ j « Naøy coâ beù coù chieác raêng kheånh Sao thöøa moät caùi chaéc ñeå laøm duyeân Voäi vaøng ## « ‰ « « « « ‰ « «« « ‰ « « ˆ œ « « & « ˆ « « « « « l « _ˆ ˆ j « « « ˆ ˙ « « j ««l « ========================= _ _« ˆ « «ˆ « ˆ ˆ « « « « « »»» « ˆ l w = ˆ « « « ˆ « j « ˆ « « « « ” j ˆ « chi maø sao coâ khoâng bieát Ñeå laïi toâi naêm thaùng nhôù thöông hoaøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản