Bài hát cô bé dỗi hờn - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
134
lượt xem
52
download

Bài hát cô bé dỗi hờn - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cô bé dỗi hờn - nguyễn ngọc thiện (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cô bé dỗi hờn - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

  1. Coâ beù doãi hôøn. Nguyeãn Ngoïc Thieän #4 « « « « « « « « « « 4 “{ « « « « « l « ˆ ˆ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˙ « « « « « j ====================== l & j ˆ « « « « l « « « « «= ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « j j Chieàu hoâm nay vöøa tan buoåi hoïc em lô ngô ra Loøng em nhö muøa xuaân ñeán gaàn nhöng con tim sao # « œ »»» « « « « « ˆ « « « ˆ « « « « « « « « ˙ « œ œ œ œ « »»» J »»» »»» »»» « « « ˙ = « ˆ ˆ « « =========================l & l ˆ j « l « « ˆ tröôùc saân tröôøng Döôøng nhö anh ñöùng ñoù bao giôø cöù ngaäp ngöøng Vì sao anh khoâng noùi bao giôø... « « # 1.« « « « œ « « « « « « « ˆ « l w =l « ˆ »»» ” « ˆ ˆ « « 2. « ˆ « ˆ « « l w { ˆ « « « ========================= & ˆ Ñôïi chôø em ñaõ laâu? ...lôøi yeâu thöông ñaém say # œ œ œ »»» »»» »»» œ »»» œ »»» œ »»»œ ˙ »»» »»» œ œ œ « ˆ »»» »»» »»» « « ˆ «= « « « =========================l & “{ l l Em gheùt anh goïi em coâ beù Neân thaáy anh em vôø Anh coù theo haèng traêm caây soá Em vaãn khoâng theøm # œ « « »»» œ »»»œ ˙ »»» »»» œ œ œ « ˆ »»» =========================l & l »»» »»» « ˆ l « ˆ « « « « « ˆ « œ »»»œ ˙ »»» »»» = nhö khoâng thaáy Em baét anh laøm caùi ñuoâi em ñoù quen anh ñoù Em ngoù lô duø loøng nghe xao xuyeán... # 1.« « œ « « l ˙ »»» « « ˆ « »»» « « « l w 2. ˙ « ˆ « « ˆ « « w { ” ========================= & ˆ « « ˆ « =” xem raát toäi nghieäp! ...Ñaùng ñôøi anh chöa!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản