Bài hát cô gái Việt - Hùng Lân (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
230
lượt xem
18
download

Bài hát cô gái Việt - Hùng Lân (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cô gái việt - hùng lân (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cô gái Việt - Hùng Lân (lời bài hát có nốt)

  1. Coâ Gaùi Vieät. nhaïc & lôøi : Huøng Laân ## 2 Œ « « « « « « « ˙ « «ˆ « « « ‰ « « « « « «« « « « ‰ «= & 4 _. « l l « l #ˆ . « « . « l « l « _. « l « _. _l _ _ « l « l « « « « « ˆ« « ˙ ˆ « « ˆ « « «« ˆ ˙ ˆ ˆ « « « ˆ « «« «ˆ « « « « « ====================== l «ˆ « _ ˆ « « « j _ « « ˆ __ _ « ˆ« j «ˆ « ˆ j j _. « « ˆ _ « « « ˆ ## « « « Lôøi soâng « « « « « l #ˆ . « « . « l « l « ‰ « « l « . #ˆ l « « « l « =l « « « « « « « « « « « ˆ ˙ ˙ « « ˆ ˆ « ˙ ˆ « ========================= & « « « « _« ˆ ˆ _ˆ « j « « « ˆ ˆ « « « « « j j j « ˆ ## « nuùi böøng vang boán phöông trôøi Giuïc chuùng ta ñöôøng phuïng söï quyeát tieán ˆ « « l « l #ˆ . « « nˆ l « l « « « l « « « l « « =l « « « « « « « ˙ « « «« « « «ˆ « « « ˆ« « ˙ ========================= & « « « « ˆ « « « « « « « « ˆ « « _ « « _. _ _ _ « j ˆ _ ˆ « _ ˆ « « « ˆ _ « « ˆ _ #_ _ ˆ « ˆ « « « ˆ ˆ « « j« ## « « ˙ Trieäu Tröng xöa ñeïp göông saùng muoân ñôøi Gioøng maùu thieâng coøn ñöôïm hoàng vaïn traùi « « . « »» « « l » œ « « « « & « l « « ˙ « « « « l « « l « « « ˆ « _ _ « ˆ « « ˆ ˆ ========================= l ˆ « « ˆ « ˆ. ˆ « « « l »»» « « l _ « = ˆ. « « « « « « ˆ ˆ _ˆ « ## « « « « « tim Daãu khoâng cuøng taøi trai vui tranh ñaáu Gaùnh sôn haø coøn & « « « l« l « « « l « « l « « « l« l « « = ˆ « « ˙ ˆ _. _ _. _ « « « « « « ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ. ========================= l j « _ _ « « « ˆ _. _ ˆ « ˆ ˆ « « « « « ˆ « j j « « « ˆ « « « ˆ « ## « « « « « « « « « « « troïng hôn xöông maùu Duø thaønh thò hay thoân trang ai ôi Loøng heïn « « « « « « j ˆ ˆ ˆ l « « « « ˙ ========================= & « « « l «. « l « « l «. « l l « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ. ˆ ˆ « « « « « ˆ. j ˆ ˆ « « « « « « ˆ « ˆ ˆ. ˆ « ˆ « j « ˆ « _. _ l « _ _ « « j ˆ ˆ « « « j « ˆ. = ## « « « « « l « .. « l « « « « l « l « « « l « « l « «=l loøng baïn gaùi ta xaây ñôøi Chò em ôi Queâ nöôùc chôø mong ta « « ˆ ˆ « « « « « « « « « _ « « ˆ. « « _ « ˆ j « ˆ ˆ. « ˙ ˆ ˆ ˆ. « « « ˙ « « « «. « « « ˆ « « ˆ. j ˆ « ========================= & ˆ « ˆ « ˆ ˆ. ˆ « ˆ « ˆ _. _ ˆ ˆ ˆ ˆ « _ _ « « « _ « ˆ. ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « _ « « « « ˆ ˆ « « ## « « « « « « « sôùm laäp coâng Toâ thaém giang sôn Vieät Nam Ngoaøi nhöõng phuùt quaùn xuyeán teà « « « « «. « l « « « « l « l « « « l «. ˆ l « « « « « « « ˆ. « j « & « « « _ _ « « « _ _ _ _.. _ l _ _ l _. _ _ _ _ _ _ ========================= ˆ j ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ j ˆ ˆ ˆ « _ « « « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˙ ˆ ˙ _ « ˆ ˆ « ˆ. « « « _ ˆ « _ ˆ « ˆ ˆ. ˆ « = « « ## « « « « « « « « « « « « « « « « « gia Haõy höôùng loøng ta ñeán nhöõng ai ñang cô haøn Kìa coâ nhi khoâng « « ˆ « ˆ l « . « l « « l « .. « l « « « « l « l « « =l « « ˆ. j ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ « « ========================= & ˆ _ « « ˆ. « « « « « « ˆ j « ˆ ˆ. _ ˙ ˆ ˆ ˆ. « « « « « ˆ ˆ ˆ. ˆ ˙ ˆ « « « _ _ ˆ ˆ « « ˆ « ˆ ˆ. « « _. _« ˆ « « ˆ ˆ « « _ cöông ## « « « chuùt tình thaân Ñaây lôùp taøn nhaân naêm thaùng ñau thöông thaàm troâi Cuøng « . « l « « l « .. « l « .. « « . « l « l « ˆ. j ˆ « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « _ _ _ « « « _ _ _ _ _ _. _ _ ========================= & « ˆ « ˆ ˆ j ˆ « ˆ « « « « l_ l _ Œ= « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ « « _ ˆ ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « ˙ ˆ ˙ ˙ « _ « _ ˙ « _ « « _ ˙ « _ « ˆ « « ” « _ ˆ ˙ « « quyeát goùp söùc ñoàng taâm muoân daân vui moät ñôøi vaøng saùng töôi.
Đồng bộ tài khoản