Bài hát cô lái đò - Nguyễn Đình Phúc (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
98
lượt xem
25
download

Bài hát cô lái đò - Nguyễn Đình Phúc (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cô lái đò - nguyễn đình phúc (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cô lái đò - Nguyễn Đình Phúc (lời bài hát có nốt)

  1. Coâ laùi ñoø. thô : Nguyeãn Bính # 2 œ. œ « « œ « l « « =l nhaïc : Nguyeãn ñình Phuùc »»» »J « « »J « »» l ˆ ˆ »» « l « j j « « & 4 ======================j ˆ « « ˙ « l _. « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ j « # œ « «£ « « £« Xuaân ñaõ ñem mong nhôù trôû veà Loøng coâ gaùi ôû « «« « « «ˆ ˙ & »»» « « « l « « ˆ« ˙ ˆ ˆ « »»» . l Ó l œ ========================= l « l « ‰ « l « « ˆ « l »»» = « j ˆ « « ˆ « j « ˆ « « ˆ « «« ˆ « « « £ beán soâng kia Coâ hoài töôûng laïi ba xuaân tröôùc # œ. œ »J « « « « « ˆ « « « « ˆ « »»» »» #ˆ « « l « « « « l ˙ l « ˆ ˆ ˆ « « « « j j « « « « ˆ « ========================= l & « ‰ _ «= l « j ˆ « « « « ˆ « j ˆ « j £ Treân beán cuøng ai ñaõ naëng theà Nhöng roài ngöôøi # « ‰ « « « « « ˆ « « « « ˆ « œ »»» œ #œ #œ »»œ »»» »»» »»» » « « « l « « « l « « « « l ˆ j _ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j j « « « ˆ « ========================= l & ˆ« « ˆ « l » = « j ˆ « j £ khaùch tình xuaân aáy ñi bieät khoâng veà vôùi beán # ˙ « « & »»» l œ »»» « « l « « « « l œ œ l « « =l j j ˆ ˆ « « « « « « j j j j »»» ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ========================= »»» « « œ ˆ ˆ »J « « »» j soâng Ñaõ maáy laàn xuaân troâi chaûy maõi maáy laàn coâ gaùi # « œ . #œ œ . « « ‰ œ « l « « « « Ó œ. »»» « l »»» j ˆ « ========================= l & _. ˆ ˙ « l l »J »» »» l » « « j ˆ l ˆ « « »J =»» ˆ « j « « £ moøn moûi troâng Xuaân naøy ñeán nöõa ñaõ ba xuaân ñoám # « l « « «««l « « ««« « ««« ˙ « « ˆ «ˆ« « Ó « œ »»» « « l « « « l j « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « l « ========================= & _. j j l j ˆ « « « « « j = löûa tình duyeân taét nguoäi daàn Chaúng leõ oâm loøng chôø ñôïi # « « « « « « « ‰ « « ‰ ‰ « »J ‰ ˙ »»» l « _ « l « « _ l « j « j j ˆ « ˆ ˆ ˆ « l _ « l _ œ = & « ˆ « « « ˆ ========================= l j « ˙ « « ˆ « j ˆ « j « »» ˆ j « maõi Coâ ñaønh loãi öôùc vôùi tình quaân Boû thuyeàn boû beán # « œ œ œ #œ »J »»» »J « l « & _. « « « ˆ ˙ « »»» l « « l « . œ l « l ˆ « « « ˆ ˆ « ========================= l« »J « ˆ »» « ˙ l » » »» = « « « ˆ « j « « « « « «£ « « boû doøng soâng Coâ laùi ñoø kia ñi laáy choàng Vaéng boùng coâ # « « »» « « ˆ ˙ « « & œ « « «l » »J ˆ « »» « ˆ « « ˆ l _ « « l « « « « ˆ l « j ˆ « ========================= « ˆ ˆ « « « ˙ j j ˆ « « « ˆ « « « =” « j ˆ « em töø daïo aáy Ñeå buoàn cho nhöõng khaùch sang soâng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản