Bài hát có một dòng sông đã qua đời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
135
lượt xem
32
download

Bài hát có một dòng sông đã qua đời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát có một dòng sông đã qua đời - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát có một dòng sông đã qua đời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Coù moät doøng soâng ñaõ qua ñôøi. % Trònh coâng Sôn c Ó Œ ‰ « j ˆ « »J »J »J »J « « « “ œ œ œ œ « « ‰ « =l »» »» »» j j »» ˆ ˆ « « « j ˆ « ====================== & Möôøi naêm xöa ñöùng beân bôø daäu Ñöôøng « « ...naêm chaân böôùc treân ñöôøng daøi Gaëp »œ œ œ œ « « ‰ « ˆ J »J »J »J « « »» »» »» »» ˆ ˆ j j « « « « ˆ « l «. « « « j œ « ˆ « »»» œ »»» œ »»» ========================= l & ˆ « £ = xanh hoa muoái bay rì raøo Coù ngöôøi loøng nhö khaên môùi nhau khoâng noùi khoâng nuï cöôøi Chuùt tình döôøng nhö hiu haét ˙ »»» Œ ‰ « œ œ œ œ « « ‰ « »J »J »J »J « « » « j ˆ « l »» »» » »» ˆ ˆ ========================= l & j j « « «= j ˆ « theâu Möôøi naêm sau aùo bay ñöôøng nhieàu Baøn « « bay Möôøi naêm khi phoá khi vuøng ñoài Nhìn œ œ œ œ « « ‰ « ˆ »J »J »J »J « « »» »» »» »» ˆ ˆ j j « « « « « « l «. ˆ « « j œ « ˆ « »»» œ »»» œ = »»» ========================= l & ˆ « £ chaân trong phoá xa laï nhieàu Coù ngöôøi loøng nhö naéng qua nhau oâi cuõng nhö moïi ngöôøi Coù moät gioøng soâng ñaõ qua... « « « œ œ œ œ « ˙ « Œ ‰ « ˆ j « «. « ˆ « « »J »J »J »J =l ˆ »» j « »» ========================= & l »» »» ñeøo Toùc ngöôøi gioøng soâng xöa aáy ñaõ œ. »»» œ « « ˆ « « »J « « « « « »» ˆ « « ˆ l ˙ « ˆ « j « j « « Œ ‰ « «. « « j ˆ l ˆ « « « œ œ œ œ « »J »J »J »J =l ˆ »» »» »» »» ========================= & j « % « fi« phai ñaõ leânh ñeânh bieån khôi Coù laàn baøn chaân qua phoá thaáy «. « « « « « « »J ˆ « « ˆ œ « « ˆ j ˙ « & ˆ « »» « ˆ « « l »»» j Œ ‰ « ” « =========================” j ˆ « ˙ « Ó = ngöôøi soùng lao xao bôø toâi Möôøi... ...ñôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản