Bài hát có một ngày như thế - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
120
lượt xem
25
download

Bài hát có một ngày như thế - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát có một ngày như thế - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát có một ngày như thế - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Coù moät ngaøy nhö theá. Trònh coâng Sôn #2 Œ ‰ «« « 4 « ˆ l «. « ˆ l ˆ « « « l « «« « ˆ« ˆ « « « « « « « « « « « « « ˙ ˆ « « « ˆ ˆ « ====================== l & « « « « ˆ « ‰ »œ œ « l ˆ « »»» »» = # œ. « « Coù moät ngaøy coù moät ngaøy nhö theá anh ñi Anh ñi & »»» « « l ˙ j ˆ « »»» ˙ »»» œ ‰ œ l œ. »»» ========================= l l l »J »»» »» œ»» l »»»œ . »J « « « « « ˆ ˆ= # œ. « « « « « ñaâu veà ñaâu Veà coõi chieâm bao Lìa »»» œ l »»»œ . J « »œ »»œ »»œ »»œ «. « « « « ˆ « « « & »»» « l »» » » j ˆ « ========================= l ˆ « « l « « « «=l « _ j ˆ « ˆ ˆ ˆ # « nhöõng côn ñau Hoàn tuyeát bao la mang theo Laïnh giaù con tim nöông & ˆ«. « «« « « « l «. «« « ˆˆ ˆ « l «. « ˆ ˆ « j « « « «. «« « ˆˆ ˆ ««l « ========================= l »J l ˙ œ»» »»» l ˙ »»» = « »»» »»» »» »» » » »œ œ œ »»œ »œ ˆ « « « # œ œ œœ œ « »»» » » « « « « daâu Anh ñi ñaâu veà ñaâu Anh ñi ñaâu veà ñaâu »»» »»» « « « « « « ˆ « l œ. »»» « « » l »» »œ »œ »» l ========================= l & » l « ˆ « ˆ j ˆ= « # « « « « Coù nhôù trong em töøng ngaøy yeâu daáu Coù bieát trong em tình maõi beàn laâu Trong ˆ « « « l «. « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « « « l ˆ « « « l «. « « « « « « ˆ « j « _ ˆ « ========================= l & ˆ « ˆ « « l «. « ˆ j « « ˆ « « « « « «= ˆ « ˆ « « ˆ « # « « « « « « em maët trôøi khoâ heùo Trong em ngaøy aáy vöïc saâu moät ñôøi Coù moät « « « « « « « « l « ˆ « « ˆ « ˆ ˙ « « ˆ « »» »»» l »»»œ . ‰ »œ œ « « = ========================= l & ˆ « l j ˆ « # ˙ «« » ngaøy nhö theá anh ñi Anh ñi ñaâu veà »»» l ˙ »»» l œ ‰ œ l œ . œ l œ . « « l œ . œ l »»»œ . « l »»» »J »»» »» ========================= & »J »»» »» « « »» ˆˆ « »J »» « j ˆ « = # »œ » » « « « « ñaâu Ngoïn gioù hö hao thoåi suoát ñeâm thaâu Ñôøi « « « « « œ »»œ »»œ l « . « l ˆ « ˆ « l « « « « « « « « « « »» »» ˆ « ========================= l & « _ j ˆ « « « « « ˆ « ˆ « ˙ « « l ˙ « « « « ˆ l « ˆ ˆ = « « « « ˆ « « « # « « « « « seõ leânh ñeânh nôi nao Coàn baõi hoang vu baïc ñaàu Baïc ñaàu toâi & ˆ« « « « «. « ˆ l ˆ « « ˆ « « « « « « « «. « « « l ˆ ˆ « ˆ « « ˆ »J œ l ˙ »» =========================” »»» l ˙ »»» l œ Œ = »»» ñi Coù moät ngaøy baïc ñaàu toâi ñi toâi ñi....

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản