Bài hát có nghe đời nghiêng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
22
download

Bài hát có nghe đời nghiêng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát có nghe đời nghiêng - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát có nghe đời nghiêng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Coù nghe ñôøi nghieâng. Trònh coâng Sôn ### 3 Ó « « « « ««« « 4 « « l «. « « « « l « j ˆ« « « ˆ ˆ ˆ«« _ ˆ « « ««« ˙ ====================== & « « « l « « « « =l ««« « « _. _ « « _ ˆ« « _ « ˆ ˆ « _ « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ j ˆ « « ### Ngöôøi ra ñi coù ñoâi gioøng leä Coû xanh rì coû möôùt chaân « « « « « l «. œ « « « l « « J ««« »»» ˆ « « « « « ˆ l ˆ . « « «=l « « « ˆ ˆ « « «_ « ========================= & « _ ˙ « « _ ˆ « ˆ« _ ˆ « « ˙ ˆ « « « « « « « « j « ˆ _ _ « ˆ « « _ ˆ ### ñi Mieäng moâi kia oám o lôøi theà Chaân ñi xa traùi tim beân « ˆ l ˆ . œ « «=l « « « »J « « « « _ « « ========================= & _ _ _. _ ˆ « « « « « « « « « _ l _ _ « _ l _ « « « « ˆ « « ˙ _« « « « ˆ « « « »» « « ˆ «ˆ « _ ˙ « « « _ _ ˆ « ˆ « « ˆ « « j ˆ « « ### nhaø Theàm ñaù naèm theàm ñaù nghe möa Taï ôn hoa saùng thômcho « « « « « l «. _ « _ l _ « ========================= & « « « ˆ ˆ « « « «ˆ « « « « « « « ˆ l «. « « ˆ « l « « « « « « « ˆ « « ««« ˆ ˆ«ˆ j «« « ««« = _ ˙ « _« ˆ « j « _ ˆ ˙ « _« ˆ « ˆ « ### Meï Taï ôn chim chieàu hoùt cho Cha Trôøi ñaát kia coù hay ta « « l « ««« « « ˆ l «. œ « « « l « « »J « « « & « « _ ˙ « « _ « « ««« l « « ˆˆ« ˙ « ˆ _. _ « « _ _ ========================= « « « « ˆ « « « « « « _ ˆ « ˆ « »» ˆ « _ ««« ˆ«= ˆ « « « ˆ ˆ « j ˆ « ### veà Moät phoá hoàng moät phoá hö khoâng Ñöôøng leân cao böôùc chaân nheø « ««« « « « ˆ l «. « « « l « « « ˆ « _ _ _ _ _ « « l l «. « « « « l « « « ˆ « j ˆ« ˆ ˆ«« « ««« « ========================= & « _ ˙ « « ˆ « « « « « _ _ _ « _ ˆ « _ ˙ j ˆ « « « « « « ˆ « _ « « « ˆ ˆ « = ˆ ### nheï Söông oâ kìa söông rôi beành boàng Ngaøy thu ñoâng phoá xöa naèm « « « ««« « « ˆ l «. œ « « « l « « « « « ˆ « »J « « « « «« ˙ »» ˆ « « « «ˆˆ « ˆ l «. « « « « l « « « « « j ˆ« ˆ ˆ«« « ««« ========================= & « _ ˙ « « _ « ˆ _ « « « ˆ ˆ « = ˆ ### beänh Ñaøn chim non reùo beân vöôøn hoang Ngöôøi ra ñi beán soâng naèm « « « »J « « « œ « « #ˆ l « . « « « « « « ˆ l ˆ. « »» ˆ « « « « « ˆ « =========================” & « _ ˙ « _ « ˆ « ˙ « = « laïnh Naøy nhaân gian coù nghe ñôøi nghieâng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản