Bài hát có phải em đã yêu - Hoài An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
9
download

Bài hát có phải em đã yêu - Hoài An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát có phải em đã yêu - hoài an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát có phải em đã yêu - Hoài An (lời bài hát có nốt)

  1. Coù phaûi em ñaõ yeâu. Hoaøi An % 4 Œ « « « ‰ « « ‰ « « « ‰ « « ‰ « « « ‰ « &4 « « « _ “{ _ « « « _ l _ j« « j j« « j « « « ˆ « ˆ « « « « ˆ « « « ˆ j ˆ « ˆ ˆ j ˆ « ====================== l j ˆ j ˆ ˆ « ˆ « ˆ j = j« « j ˆ « Cho em maù hoàng moâi hoân thaém noàng Cho em maét naâu ...thoâi khoâng doãi hôøn Thoâi khoâng ñeå anh « « « « « « ‰ « « ‰ « « « ‰ « « « « « « « jj j jj j « l « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ========================= & j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « j « « j « « ‰ « « « ‰ _ l « « « _ l _ ˆ « « « « « j « « « ˆ ˆ ˆ « j = « j j ˆ ˆ « « j ˆ « troøn xoe cuøng anh noâ ñuøa Cho em tieáng cöôøi vui töôi giöõa ñôøi mình anh ngaån ngô phoá phöôøng Thoâi khoâng troán tìm thoâi khoâng höõng hôø ‰ « « « ‰ « 1. « « « « « ‰ « « ‰ « « « ‰ « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ « l « j j « « « & _ « « « « l ˆ #ˆ « « « « « « « « « « « « « « « jj j « j j j j j ========================= j ˆ « j ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « j _= j« « ” ˆ { j « Cho em öôùc mô naøo ta cuøng nhau mô öôùc Thoâi khoâng maét buoàn... khi em ñaõ nghe... « « « « « « ‰ « « ‰ « ‰ « ‰ « ‰ Ó j « = 2. & « « « « « « « “{ « ========================= l j « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j j « l _ « j « ˆ « j « ˆ « ˆ « j ˆ « _ ˙ j « ˆ « ...muøa xuaân lôøi ru dòu hieàn Moät nuï hoàng vôùi Roài töøng ngaøy ñaõ « « « « « ‰ ‰ « « « « « « jj jjj ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « l « ‰ « ‰ « ‰ « ‰ l « « « « « ‰ Œ =l j « ˆ « « ˆ j « j « ========================= & ˆ « j « ˆ « j ˆ « « « « « « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « nhöõng yeâi thöông Nghe lôøi thì thaàm khi ngöôøi yeâu ñeán thaáy baâng khuaâng Nghe loøng ñôïi chôø khi ngöôøi ñöa ñoùn « ‰ « ‰ « ‰ « ‰ « œœ œœ « « ˆ ‰ ‰ œ 1. ‰ œ ‰ œ œ œ œ « « j ˆ « j « ˆ « j « « ˆ« j l « »»J »»J « « « « ˆ »» »» ˆ « « j « »J l « »» «j »J »» »J »J »J »J »» »» »» »» & ˆ j ˆ « « =========================l ˆ « Ñôûi roän raøng theânh thang loái xa nghe muøa xuaân sang meânh moâng Moät nuï cöôøi vu vô treân moâi Coù... % ˙ » Ó «« ‰ œ ‰ œ œ œ œ »J »J »J »J »J »» »» »» »» l ˙ »» Ó « & »» ”« ˆ «j { ˆ« 2. j »» ========================= » =” ...phaûi em ñaõ yeâu anh?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản