Bài hát cô tấm ngày nay - Ngọc Châu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
231
lượt xem
66
download

Bài hát cô tấm ngày nay - Ngọc Châu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cô tấm ngày nay - ngọc châu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cô tấm ngày nay - Ngọc Châu (lời bài hát có nốt)

  1. Coâ Taám ngaøy nay. « « « « « « «. Ngoïc Chaâu. c »œ œ »œ œ « . »» »»» »» »»» « ˆ « ˆ « l « « « « ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « «= j ˆ « ====================== l & Queâ höông choán thanh bình coù baàu trôøi xanh thaúm xanh Ñoàng »»»œ »»œ œ œ œ œ »œ. »»»œ œ »»»œ » » »»» œ »»»œ œ »œ »œ ˙ »»» » » » »»» »»» »»» »»» » ========================= l & l »»» » »»» = luùa thaúng caùnh coø bay laáp laùnh caùnh dieàu mô öôùc tuoåi thô »œ »»»œ »œ œ « . »» »» »»» « « « ˆ « l « « « « «. « « « « « « « ˆ « « ˆ « «= ˆ « ˆ « « « « « ˆ « ˆ « ========================= l & ˆ j ˆ « Em ra choán ñoâ thaønh xa rôøi voøng tay Meï yeâu Töø » » œ. œ »» »œ œ »»»œ »»»œ »œ »»»œ »»»œ »»»œ »» »» œ »» »»» »»» » œ »»»œ œ »œ »œ ˙ »»» »»» »» »» » »»» ========================= l & l = nay giöõa choán phoàn hoa xa rôøi caùnh dieàu mô öôùc hoâm naøo œ. »»» _ »œ »œ œ _ »œ »»œ »»» œ » » »» »»» œ » œ. »»» _ »œ »œ »»œ »œ » » »» » » » » » » » »œ »»»œ »» ========================= l & “{ l = Xa caùnh dieàu mô öôùc tuoåi thô Nhôù thöông nhöõng lôøi Meï Mô öôùc thaønh coâ Taám ngaøy xöa Sôùm hoâm khoâng ngaïi gian œ. »»» »œ œ œ »»»œ »»œ œ »œ »»»œ »»»œ »» »»» »»» & » »» »» » » l w ========================= ={ ” ru Nhöõng ñeâm traêng vaøng saùng trong khoù Tieáng chim oanh vaøng thieát tha. »œ »»»œ »œ œ « . »» »» »»» « « « « « « « « « « « ˆ « l « « « « ˆ «. « « « « « « « ˆ « «= ˆ « ˆ ˆ « ========================= l & ˆ ˆ « « « ˆ « j ˆ « Em ra choán ñoâ thaønh mong thaønh coâ Taám ngaøy nay Töø œ. »œ » »œ œ »»»œ »»»œ »»»»œ »»»œ »»»œ »»»œ »» »» »»»œ »» »»» œ »»»œ œ »œ »»»œ ˙ »»» »»» »» » »»» ========================= & l =” nay giöõa choán phoàn hoa laáp laùnh caùnh dieàu mô öôùc hoâm naøo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản