Bài hát cô thắm về làng - Giao Tiên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
290
lượt xem
75
download

Bài hát cô thắm về làng - Giao Tiên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cô thắm về làng - giao tiên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cô thắm về làng - Giao Tiên (lời bài hát có nốt)

  1. Coâ Thaém veà laøng. Giao Tieân b2 œ ‰ « »J »» « « « « ˆ “{ « « « « l œ « j j j »»» ˆ ˆ ˆ « « « « œ « »J j « « »J « ˆ »» l « œ « «=l j ˆ »» ˆ « « j « « ˆ & 4 « ====================== j ˆ « j OÂ! oâ kìa ai nhö coâ Thaém con baùc Naêm ôû xa môùi ...kìa ai nhö coâ Thaém troâng saùng qua gaám hoa trang ...kìa ai nhö coâ Thaém ñi vôùi ai gioáng nhö anh b « ‰ « « ˆ l « « « « l œ « « « « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « »»» « œ ˆ »» l « œ « «=l « »J j « « »J « « j ˆ »» ˆ ˆ « j j « « ========================= & j ˆ « j ˆ « veà Gôùm ngöôøi xinh sao xinh quaù troâng ngaån ngô ñaùm trai laøng ñaøi Theá maø hoâm nay coâ Thaém khoâng khaùc chi caùc coâ laøng Huøng AÁy naøo ai hay ai bieát troâng xöùng ñoâi xöùng ñoâi laøm b « ‰ « « l « « « « l « « « « j j « « « « ˆ ˆ « « j ˆ « « « « « « l « « « «=l & ˆj « j j j ˆ ˆ ˆ « « « « ========================= ˆ « j j ˆ ˆ « « « « « ˆ « « « j ˆ ˆ ˆ « j j j ta Môùi ngaøy nao quay daây nhaûy tieàn môùi ngaøy nao tung taêng khaép ta Noùn baøi thô nghieâng trong naéng taø aùo baø ba duyeân queâ aáy ao Luùa ñoàng treân xanh xanh coù naøng luoáng caøy saâu beân nay coù b « « « « « « j ˆ j ˆ « « « « l « « « l « ” « ‰ « l « «=l « ˆ ˆ « & _ _ _ l « « « « « « « « « _ ========================= « _ _ ˆ« ˆ ˆ « j j « « « ˆ « ˙ « « j « ˆ « ˆ « « « jj _ ˆ ˆ ˆ « « mieàn maø giôø ñaây coâ Thaém xinh nhö naøo tieân Maët hoa da maø cuøng chò em chaân deùp coâ ñi chôï xa Thì ra coâ chaøng chôø muøa leân ñoâi löùa xe neân tình duyeân. b œ œ œ œ J »J J »J « « « « »»» » »»» » » « « l « « l œ œ œ œ l « « «=l » l « « ˆ « ========================= & ˆ ˆ « « ˆ « J »J J »J »»» » »»» » » » « ˆ ˆ « j j ˆ « « phaán theâm maét ña tình Maøy cong moâi thaém nhung gaám quanh mình tay duø Thaém ñaùng meán hôn ngöôøi Vì coâ aên ôû theo thuôû theo thôøi bao ngöôøi b « œ œ l œ ‰ « l « « l œ œ œ œ l « « l « « =l « »J »J »J ˆ »» »» »» « « ˆ ˆ »J »J »J »J »» »» »» »» « « « « & « « _ ˆ « « « ========================= ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « xaây chaân giaøy taây Nhìn coâ tha thöôùt nhö lieãu buoâng maønh Baø con coâ thöông bao chaøng meâ Laøng treân thoân döôùi noâ nöùc xa gaàn Baø con coâ b œ œ œ œ l « »J »J »J »J « « ˆ ˆ l « « « l « ‰ «= »» »» »» »» « « « j « « j ========================= & ˆ « j « « « ˆ ˆ « j « « j « ˆ _ « « « ” ˆ ˆ { j « « j ˆ « baùc ai naáy khen thaàm "Öôùc mong coâ gaùi ngoan nhaø mình" OÂ!... baùc ai naáy khen thaàm "Öôùc chi ta coù daâu laø naøng" OÂ!...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản