Bài hát cỏ xót xa đưa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
134
lượt xem
44
download

Bài hát cỏ xót xa đưa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cỏ xót xa đưa - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cỏ xót xa đưa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Coû xoùt xa ñöa. Trònh coâng Sôn ### 3 Ó «. « « «. « . « « « « œ « « ˆ 4 « « l l ˆ . « »œ. »œ l ˙ ˆ « « _ »» »» « « « ˆ ====================== & »»» « « ˆ ˆ »»» « l « ˆ « « « « « « ˆ. =l j « j ˆ « Treân ñôøi ngöôøi troå nhaùnh hoang vu Treân ngaøy ñi moïc caønh laù ### « « « « « « « « « « « « « l « ˆ « ˆ _. « « l « « _. « ˙ « ˆ « ˆ. « l « « ˆ ˆ. « « « ========================= l & « « « « »»»œ. = « »»»œ _ ˙ « « ˆ « « « _ ˆ j ˆ « j _ ˆ « muø Nhöõng tim ñôøi ñaäp lôøi hoang pheá Döôùi maët trôøi ngoài haùt hoân ### ˙ «. « « « œ. « « »»» « «« »» ˆ « » « « « « « « « « « l « ˆ « « « ˆ « ˆ « « « l « « « « « « « =l ˆ l j ˆ ˆ. « « ========================= & _ ˙ « « _. ˆ « « ˆ. « _ ˆ j « ˆ « meâ Döôùi voøng noâi moïc töøng naám moä Döôùi chaân ngaøy coû xoùt xa ### « « « & « ˙ « « « l l œ. « « « l « « « l ˙. « « ˆ ˆ « »»» « « « « « « ˆ « « _ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « j « ========================= l »»» = « ñöa Ngöôøi ñaõ ñeán vaø ngöôøi seõ veà beân kia nuùi ### Œ Œ « « œ . « « « « « »» « « l » ˆ « « « « « « « « l « « « l « ˆ ˆ ˆ _ ˆ ˆ & ˆ « j « « ˆ « « ========================= l « « _. ˙ « = Töøng caâu noùi laø töøng caùnh buoàm giong cuoái trôøi ### Œ Œ « « « « l _ « « l ˙ ˆ ˆ « « »»» « « ˆ « ========================= l & « « l «. ˙ « = « _ ˆ « ˆ « Coøn laïi tieáng cöôøi khoùc giöõa ñôøi ### Œ Œ « « « « ˆ ˆ. « « »»» œ. »»œ ˙ «. « « « œ. ˆ « « « « « « ˆ. « l l « « ========================= l & « » l »»» « ˆ l »»» « « ˆ « « « « = j « ˆ « ˆ. « j _ ˆ « Döôùi ngoïn ñeøn moät boùng chim qua Giöõa ñöôøng ñi moät ngöôøi ñöùng ### « « « « « « « « « « « ˆ « l « « « ˆ _. « « l « « _. « ˙ « ˆ « « « l « « ˆ ˆ. ˆ. « « ========================= l & « « « « »»»œ. = « »»»œ _ ˙ « « ˆ « « « _ ˆ j ˆ « j _ ˆ « goïi Coù bieát gì veà ngaøy chöa tôùi Nhöõng ngaøy ngoài ruû toùc aâm ### ˙ «. « . « « œ « « « « « « « »»» ˆ « « «« »» ˆ l » « « « ˆ ˆ. ˆ _ « « «l « « « j « « « « « « ˆ _. _ « « l ˆ « « « l ˆ. « « «ˆ «. « ˙ « =========================” & ˙ « « « ˆ ˆ j « « = u Nghe tieàn thaân veà chaøo boùng laï Nhöõng mai hoàng ngoài nhôù thieân thu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản