Bài hát còn em ở lại - Anh Thụy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
85
lượt xem
6
download

Bài hát còn em ở lại - Anh Thụy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát còn em ở lại - anh thụy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát còn em ở lại - Anh Thụy (lời bài hát có nốt)

  1. Coøn em ôû laïi. bc ‰ « « œ « « « « ‰ « « « « œ œ « Anh Thuïy & « « »J « j j ˆ ˆ »» ˆ « « « l « « j j « j « ˆ ˆ ˆ « j « _ l ====================== l « « « « »J »J «= j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ »» »» ˆ « « « « j « _ w Thoâi anh cöù ñi coøn em ôû laïi Yeâu moät mình treân loái vaéng chieàu ‰ « « « « « « « Thoâi anh cöù ñi coøn em ôû laïi Treân ñöôøng ñôøi ñi maõi coù mình b w « « « « « « « j j j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l w « « « « « « « =========================l & l nay Beán ñoø xöa coøn ñôïi boùng anh veà ## Œ « « em Ñeán chieàu nay coøn voïng tieáng aân tình b ‰ « « « « « « « « « _ « ˆ _ « lw j ˆ « « « ˆ « « « « « « « l ˆ ˆ « « ˆ « j j « « j « « « ˆ ˆ « ˆ ========================= & _ ˆ « ˆ ˆ j j j « « ˆ « j « « j j « ll j j j Chieàu hoâm naøu anh vaãn ñôïi em ñaây Anh ñi roài coøn nhôù coøn ## « Roài thu buoàn anh maõi coøn xa em Anh ñi roài coøn nhôù coøn « « « « « « « « _ « « « l «. « « & «. ˙ « j j « « « l _. =========================l ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˆ j « j j j « _ « « « j « ˙ « « « ˆ ˆ j j « « ˆ « yeâu Anh ñi roài chæ coøn dö aâm ngaøy thaùng Anh ñi ## yeâu Anh ñi roài trong loøng yeâu thöông moøn moûi Anh ñi «. « « « « « « «. « « « « « l « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « « « « « « « « « « « « l _ _ _ _ « _ _ =========================l & ˆ « jj « « « j j j « ˆ ˆ « « _ « ˆ « _ « « ˆ _ « ˆ « ˆ « j j « ˆ ˆ « j ˆ « « « roài chæ coøn dó vaõng coøn em Anh ñi roài ngaøy ñaày soùng gioù trong ñôøi ## b ‰ « « œ « « « « roài chæ coøn nöôùc maét haèn saâu Anh ñi roài ñôøi buoàn taêm toái nhö moà « « »J « j j ˆ ˆ »» « « j j « j ˆ « « « l « ˆ ˆ ˆ & w ll « j « =========================l _ _ w em Thoâi anh cöù ñi coøn em ôû laïi b ‰ « « « « œ œ « l w l ‰ « « « « « « « l hoang Thoâi anh cöù ñi coøn em ôû laïi « « « « »J »J « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ »» »» ˆ « « « « j « ========================= & « « « « « « « j j j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « Caû baàu trôøi troáng vaéng coù mình em Vaéng tình anh traøn ngaäp baõo trong Caû loaøi ngöôøi troáng vaéng coù mình em Bieát giôø ñaây tình ñaõ voäi queân b ‰ « « « « « « « ‰ & w l « « _ « « _ « l w _ j ˆ « j j j j j j ˆ « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « ========================= « « l« Œ Ó ” « j ˆ « loøng Chieàu tan roài em vaãn coøn bô vô veà Leä voâ tình rôi xuoáng bôø moâi khoâ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản