Bài hát con gái - Hoàng Kim Chi (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
88
lượt xem
9
download

Bài hát con gái - Hoàng Kim Chi (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát con gái - hoàng kim chi (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát con gái - Hoàng Kim Chi (lời bài hát có nốt)

  1. Con gaùi. nhaïc : Hoaøng Kim Chi lôøi : Hoaøng Kim Chi & Nguyeãn Ngoïc Höng 2 « 4 « “{ œ »»» « « « l « « « « l « « « « « « « C Am A7 j ˆ « k « ˆ ˆ « j ====================== l & k ˆ « « « ˆ « « « ˆ= ˆ ˆ « kkj « « « « _ _ ˆ ˆ ˆ ˆ kj « « « « k « « Con gaùi laø chuùa hay hôøn Nhieàu khi khoâng coù chi trôn cuõng ...gaùi laø chuùa aên quaø Mieäng luoân nhoùp nheùp oâ mai xí « ˆ l œ « »»» « œ « 1. « « »K « ˆ »» ˆ l « « « œ œ. »»» « Dm F Dm G « & «. j « k j « « ˆ « « « »J k k ˆ ˆ »» « « =========================l l « j ˆ « ˆ « buoàn Con gaùi laø chuùa öø suoâng Heïn ngöôøi ta ñeán roài muoäi Con gaùi laø chuùa töï... « « « « « « «. « 2.« « ” « œ œ œ »K »K »J «. « « « « Em G7 Dm Em « ˆ & « « ˆ « j ˆ « ˆ l « k ˆ « « ˆ { ˆ j « « »» »» »» =========================l k « ˆ l « « « « ˆ ˆ laïi laïi chuoàn maát tieâu Con... ...kieâu im im baét hoï phaûi œ « œ œ. »K « »K l »»» œ»» “ { œ »J »»» œ œ œ »K »K »J »» »» »» œ » œ œ »œ »œ »K »K »» » G7 C A7 Dm « & « »» ˆ »» j « =========================l l »» »» »» » ˆ « chìu phaûi chìu cheát luoân Con gaùi laø chuùa laøm duyeân Maét xanh maù ...gaùi deã gheùt deã yeâu Deã vui deã «. « « « « « « « « « « l «. « l««« « œ œ l « « « « ˆ »K »J G Dm G7 F « ˆ « « « l « ˆ « ˆ « j ˆ « j ˆ « ˆ « j ˆ « ========================= & ˆ « « ˆ « »» »» ˆ « k « ˆ « ñoû moâi hoàng thaät deã kinh Con gaùi laø chuùa loâi giaän deã lieàu thaät khoù öa Con gaùi laø chuùa aên... « « « « œ »J »œ ‰ œ »J 3. G Dm G7 F œ »»» « « « l « œ »J »» l « . »» »» k k ˆ ˆ ˆ « « « j «. ˆ « ========================= & ˆ « l »» ” { thoâi Quaàn naøy aùo noï ñuû ñieàu chao oâi Con... œ œ œ »K »K »J «. « « œ « œ l œ »K « »K »»» »J ‰ œ G G7 Dm C œ »»» »» « « l « »» ˆ »» »» 4. »» »» ˆ « j ˆ ˆ « « =========================l l & l j « ...gian chuyeân moân lieác troäm ñoù chaøng ñoù chaøng ngoác ôi(Nhöng.maø) Con œ »»» »» ˆ « l œ »»» œ œ œ »K »K »J »» ˆ »» l œ œ « œ »K « »J »»» œ « ˆ »K « « »» »» »» œ. » Am7 Dm Am C œ J »»» k « k j « « =========================l & l »» gaùi coi vaäy maø xinh Coi vaäy maø cuõng thoâng minh nhaát ñôøi Con œ œ œ U œ « œ« « »K « « »K »K »J »» »» œ. »»» « « l œ »J œ l »»»œ . ‰= »»» »» »J Em G7 C G7 C & œ ˆ »» ˆ l « »»» k j ˆ « « « »» =========================l j ˆ « »» ” trai daäm ñaát keâu trôøi Khoâng coù con gaùi Buoàn ôi! Ôi laø buoàn!
Đồng bộ tài khoản