Bài hát con gái - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
132
lượt xem
25
download

Bài hát con gái - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát con gái - ngọc lễ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát con gái - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt)

  1. Con gaùi. « “ { « . « « « l « Œ « l « . « « « l « Œ « l « . « « =l C« Ngoïc Leã « «« « « ˆ ˆ« ˆ ˙ jˆ « « « « « « «« « « ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˙ j « « «« « « « « «_ _ & ˆ « ====================== ˆ ˆ ˆ« « « « «ˆ «j ˆ « « Con gaùi noùi coù laø khoâng Con gaùi noùi khoâng laø coù Con gaùi noùi moät laø « « « Œ « l « . « « « « l « Œ « ” « . « . œ l « . « . œ l w =l ...gaùi noùi gheùt laø thöông Con gaùi noùi thöông laø gheùt Con gaùi noùi giaän laø & « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ _ _ j « ˆ « « ˆ « ˆ ˙ ========================= « ˆ « « « ˆ »»» « ˆ »»» « { ˆ « ˆ « « ˙ « « « hai Con gaùi noùi hai laø moät Con... «. «. œ «. «. œ ˙ Œ « «. « « « « Œ « «. « « « yeâu Con gaùi noùi yeâu laø coøn giaän Ñöøng nghe nhöõng gì con gaùi noùi ˆ « « « ˆ « » » & « ˆ »»» l « ˆ »» l »» « « « “{ « « « « l « ˆ ˆ ˆ« ˆ ˙ jˆ « « « « « ========================= l « l« «« = ˆ ˆ ˆˆ « j « « « «« ˆ Con gaùi noùi nhôù laø queân Con gaùi noùi queân laø « Œ « « « « » « . « « « l « Œ « l « . « ˆ « « l « Œ « ” « . « . =l Ñöøng nghe nhöõng gì con gaùi noùi ...gaùi noùi khoâng bieát ghen Laø ghen nhö ñieân ñaáy « ˙ « « l ˆ ˆ_ _ « jˆ ˆ « ˆ « « « « ˙ ========================= & « « « « « « ˆ ˆ « ˆ _ _ « j « ˆ ˙ ˆ « « « « « « « { « ˆ œ ˆ ˆ « »» « « « « « « nhôù Con gaùi noùi buoàn laø vui Con gaùi noùi vui laø buoàn Con... «. «. œ « « »»» l w l « . « . œ l « . « . œ l w ˙ œ »œ œ « . »»» »»» » »» « nheù Con gaùi noùi khoâng bieát yeâu Laø yeâu tôùi queân ñöôøng veà Ñöøng nghe nhöõng ˆ ˆ « « »»» « « »»» ˆ ˆ ˆ ˆ œ »»» « « « « ========================= l & « « “{ » » l˙ « = Haõy nhìn vaøo ñoâi ˙. œ w »»» ˙ œ »œ œ « »»» »»» » » « . œ ˙ . œ w »»» »»» gì con gaùi noùi Ñöøng nghe nhöõng gì con gaùi noùi Haõy nhìn vaøo ñoâi »»» »»» l » »» l ˙ ========================= l & l « l { ” l « « ˆ « = maét em ñaây Haõy nhìn vaøo taän traùi tim naøy Trôøi « «« « « Œ « « «« « « Œ « « «« maét thô ngaây Anh seõ hieåu ñöôïc traùi tim em « «« « ˙ « l «. « « « l « « « l «. « « _ l « « Œ = & “{ ˆ. ˆ « ˆ l « jˆ « « « « ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˙ j « « «« « « ========================= l ˆ « ˆ ˆ ˆ« « « « jˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ« « ˆ « coù luùc naéng luùc möa Trôøi coù luùc möa luùc naéng Con gaùi coù luùc hieàn nhö nai Con «. « « « « «. «. œ «. «. œ w «. «. œ ...vaãn cöù naéng cöù möa Con gaùi luùc möa luùc naéng Con gaùi theá ñaáy baïn ôi Maø « « « « ˆ w ˆ { ˆ « j ˆ « « ========================= l « ˆ « » & ˆ ˆ ˆ « _ _ « ” « ˆ »»» l « ˆ »» l « « « « « l « « « « ˆ « l « ˆ »»»= « « gaùi coù khi nhö baø chaèn Trôøi... «. «. œ w ˙ œ »œ œ « Œ œ ˙ . œ w »»» »»» » »» « »»» »»» ˙ œ »œ œ »»» »»» » »» sao con trai cöù theo hoaøi Ñöøng nghe nhöõng gì con gaùi noùi Ñöøng nghe nhöõng « « »»» l ˆ ˆ »»» « « » » l˙ ========================= l & “{ « l l l »= » Haõy nhìn vaøo ñoâi maét em ñaây Haõy nhìn « Œ œ ˙ œ œ w »»» »»» »»» »»» «. «. œ «. «. œ œ Œ Œ Œ gì con gaùi noùi Haõy nhìn vaøo ñoâi maét thô ngaây Anh seõ « & ˙ « ========================= l l « « { ˆ « ˆ « » » ” « ˆ »»» l « ˆ »» l »» « « = ” vaøo taän traùi tim naøy Ñöøng nghe nhöõng gì con gaùi noùi. hieåu ñöôïc traùi tim em.
Đồng bộ tài khoản