Bài hát con mắt còn lại (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
98
lượt xem
17
download

Bài hát con mắt còn lại (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát con mắt còn lại (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát con mắt còn lại (lời bài hát có nốt)

  1. Con maét coøn laïi. ### c % Trònh coâng Sôn Ó ‰ e e œ œ « « » »»» « « l ˙ »»» ‰ e e e = e “ { »» ====================== l & ˆ ˆ « « Coøn hai con maét khoùc ngöôøi moät con Coøn hai con ...maét khoùc nguôøi moät con coøn hai con ### œ « £ ...maét khoùc ngöôøi moät con Coøn hai con »»» « œ œ « »»» »»» « ˙ « ‰ e e « « « « =l ========================= & ˆ « l « e l ˙ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « maét moät con khoùc ngöôøi Con maét coøn laïi nhìn cuoäc ñôøi maét moät con khoùc ngöôøi Con maét coøn laïi nhìn moät thaønh ### « £ maét moät con khoùc ngöôøi Con maét coøn laïi nhìn ñôøi laø « ‰ e e l ˙ »»» « »»» »»» l ˙ « œ œ »»» ‰ e e ========================= l & ˙ « e ˆ « = e toâi Nhìn toâi leân cao nhìn toâi xuoáng thaáp Con maét coøn hai Nhìn em yeâu thöông nhìn em thuù döõ Con maét coøn ### £ £ » khoâng nhìn em hö voâ nhìn em boùng naéng Con maét coøn « « « « l « « ‰ e e l ˙ »»» « œ œ =l « »»» »» & « ˙ « « « « ========================= ˆ ˆ ˆ « « « ˙ « e ˆ « laïi nhìn cuoäc tình phai Tìnhtrong hai tay moät hoâm bieán laïi ngôø vöïc tình toâi Cuoàng n yeâu ñieâ thöông cuoàng ñieân noãi ### ˙ « « œ œ « »»» »»» ˙ »»» laïi nheï nhaøng töø taâm Nhìn em ra ñi loøng em xa »»» ‰ E E E « ˙ « ˆ « ‰ e e ========================= l & l l e= maát Con maét coøn laïi £ laø con maét ai Con maét coøn nhôù Con maét coøn laïi nhìn maây traéng bay Con maé coøn ### « £ »»» « l « « œ « vaéng Con maét coøn laïi laø ñeâm toái taêm Con maét coøn ˆ « ˙ ‰ e œ » œ « »»» « & « ˙ « « ˆ « « « e e ========================= l l »» « ˆ « « = ˆ « laïi nhìn toâi thôû daøi Coøn hai con maét khoùc ngöôøi moät % laïi nhìn toâi buøi nguøi Coøn hai con maét khoùc ngöôøi moät ### ˙ « laïi laø ñeâm noàng naøn Coøn hai con maét khoùc ngöôø moät »»» ‰ e e œ »»» « œ œ « »»» »»» « ‰ e e e= =========================” & e l ˆ « l ˙ « { con Coøn hai con maét moät con khoùc ngöôøi. Coøn hai con... con Coøn hai con maét moät con khoùc ngöôøi Coøn hai con... con Coøn hai con maét moät con khoc ngöôøi.
Đồng bộ tài khoản