Bài hát cơn mơ hoang đường - Vũ Quốc Việt (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
87
lượt xem
19
download

Bài hát cơn mơ hoang đường - Vũ Quốc Việt (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cơn mơ hoang đường - vũ quốc việt (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cơn mơ hoang đường - Vũ Quốc Việt (lời bài hát có nốt)

  1. Côn mô hoang ñöôøng. B b m6 bbbb c Œ « « « « « « « Vuõ Quoác Vieät j « « « « « « Fm « « _ _ _« ˆ l « « ====================== l & ˆ « « « « ˆ kˆ « « « k « kˆ ˆ ˆ « j k ˆ « « « « « k k j ˆ ˆ ˆ _ « « « ˙ « = Ab 6 Ñeâm nay em veà loøng boãng vui hôn luùc naøo bbbb Œ « « « « « « « « « « « l « Fm j ˆ « « ˆ « =========================l & « « « k k j « ˆ ˆ ˆ _ « « « « « « _ _ « ˆ « ˆ « « ˆ _ _ _ _ _ _ k ˆ j « « k « k « « « « k ˆ ˆ « ˙ « B b m6 Hoa rôi beân theàm loøng ngoån ngang nhöng ñoùn chaøo bbbb Œ « « « « « « « w « « « « « nˆ « l Œ « « « « « « « « ˆ _ _ _ « « G7 C7 & kˆ ˆ « « k j ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « k kj =========================ll ˆ « « « « ˆ ˆ kk « « « k« j « « ˆ ˆ ˆ « j k Ab 6 Anh ôi phaûi chaêng anh coøn ñaâu ñoù? Xin con tim buoàn ñöøng vôõ bbbb « « « « « Œ « « « « « «« « « « « « « Fm Fm « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ _ kkj « « « « ˙ « __ _ __ˆ l « « « « _ =========================l & l « « ˆj « « « « ˙ « « _ _«« ˆ ˆ ˆ ˆ « kkj « _ˆ ˆ « « « k ˆ « « ˆ ˆ k « kj « «k « Db tan theo thaùng ngaøy Ñoâi moâi mong chôø ñöøng doái gian trong luùc naøy bbbb Œ « « « « . « « œ « « « «« « « « « l K« « « « « « « « « « « « « l « « « « ‰ « C7 Fm F7 kkj ˆˆ ˆ «« « ˆ ˆ ˆ »»» ˆ ˆ ˙ « « « k k « « « kj =========================l l & j kk kkj ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « « « j ˆ « Bb m Naøy ngöôøi yeâu ôi ngöôøi coøn nhôù hay queân Ngöôøi coøn nhôù hay queân Ngöôøi bbbb « œ œ œ œ œ œ œ œ œ « l « « ˆ « œ œ œ œ œ œ « l « K K J »K »K »J »K »K »J « « « « « « K K J »K »K »J « Fm j ˆ « »»» »»» »»» »» »» »» »» »» »» ˆ ========================= & j ˆ « j « ˆ « ˆ »»» »»» »»» »» »» »» ˆ k j « k« j « Eb Eb 7 Ab veà trong ñeâm nay hay côn mô quaù giaác Moäng ñôøi nghe theânh thang oâi ñam meâ chaát ngaát Giaät bbbb « « « « œ œ œ « « « « K K »»» « « œ œ ˙. « « K »K l »»» ‰ « F7 j ˆ « ˆ ˆ « »»» »»» k k ˆ « « j ˆ ˆ »»» »» k k « « =========================l & « j ˆ « Bb m mình ngu ngô sau côn mô coøn laïi em vôùi ñeâm Heïn bbbb « œ œ œ œ œ œ œ œ œ « l « « « ˆ œ œ œ œ œ œ « K K J »K »K »J »K »K »J « « « « « « K K J »K »K »»» Fm j ˆ « »»» »»» »»» »» »» »» »» »» »» ˆ =========================l & j ˆ « j « ˆ ˆ « »»» »»» »»» »» »» kk « « j hoø cho ai ñaây sao rieâng em vaãn nhôù Ñôïi chôø anh xa xaêm nhöng trong em cöù ngôõ bbbb œ « J « « « œ »J œ œ »J J « Gdim C7 Fm »»» « j j »» j « « ˆ ˆ ˆ « « »» »»» « l w j ˆ « Fine ========================= & = ” Hoùa ra ta veà giöõa côn mô hoang ñöôøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản