Bài hát còn ta với nồng nàn - Quốc Bảo (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
281
lượt xem
105
download

Bài hát còn ta với nồng nàn - Quốc Bảo (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát còn ta với nồng nàn - quốc bảo (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát còn ta với nồng nàn - Quốc Bảo (lời bài hát có nốt)

  1. Coøn ta vôùi noàng naøn. « »» »» « « « « Quoác Baûo. #4 « « « « « « « « « « « « »» « « « » » ˆ « « ˆ l « ˆ « « ˆ ˙ l « « ˆ œ œ « ˆ ˆ « & 4 “{ ˆ « « ˆ « « « « « « =======================« « « « « « » ˆ ˆ ˆ Ñôøi vöøa xinh cho nhöõng aân caàn troâi qua tim ñaàm aám # « « « « « « « « ‰. « « « « « « « « « Ngaøy vöøa xinh cho maét em hieàn cho caâu ca ngoït tieáng « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « l k ˆ « « « « « ˆ ˆ j « « « « « « = ========================= l & #ˆ j « ˙ « Cho xoân xao qua giaác mô daáy leân ñoâi vaàn thô. # « « « œ œ »œ œ œ »œ . œ « « « »» »»œ »»» »» »»» »»» »» »»» « « « « »œ œ œ œ ‰ . œ « « »» »»»» »»» Em ra ñi nhan saéc ñi theá neân em ñöøng ñi « « « « « ˆ ˆ ˆ » ========================= l & l ˆ ˆ »»» K »»» = Ngöïc traàm xinh cho tieáng traùi tim vang voïng vaøo ñôøi choùi chang Cho # œ œ « « « »J « « « « »J »»» œ « ˆ « « ≈ « « « « « « « ˆ l ˆ ˆ « »»œ »»œ #œ œ »»» »»» Ngaøy thaät xinh cho tieáng noùi thöa cöù dòu daøng doøng suoái ngoan Cho »» »» ˆ « ˆ j « « ˆ « k « « « ˆ « « « ‰. œ »K »» ========================= l & = naéng taét cho traêng raèm leân Cho vöøa ñoâi chaân em ñeán Naøy # »œ »»œ »»œ »œ œ œ « « ‰ . œ »» » » »»» »»»» »» « « »K »J »œ »œ »» »» »»œ œ »»» ˙ »»» aùo môùi vuoát ve bôø vai Cho tình laâng laâng eâm aùi Naøy ˆ « « « ˆ »» ========================= l & l = em ngoan ôi noùi caâu tình Cho thaân ta taùi sinh # »»œ »»œ »»œ »»»œ. œ »œ »»œ ‰ . « »»» »» « « em ngoan ôi laéng nghe naøy Caây xanh leân tieáng ñaây » » » ========================= l & » « k »J ˆ l œ « »» « ˆ « j « « ˆ « « ˙ « = Cöù noùi kheõ noùi kheõ thoâi laø khieán ta vui roài »» » » »» »» »»œ « ˆ ‰ . « # »œ »»œ »»œ »»œ »»œ « « « « »œ »œ œ »œ œ ˙ =l »» »» »»»» Gioù ñaõ noùi vôùi laù non raèng maét em trong ngaàn ˆ « ========================= & « « l »»» k ˆ « » »»» « « Em tung taêng ñeán nôi naøy goïi gioù veà cho laù bay # « « « ˆ « ˆ »œ »»»œ »œ »œ œ « » « « »» »»» Em ngoan ôi haõy ra nhìn trôøi ñaát ngaäp trong naéng vaøng « « « ˆ « »» »J œ»» l ========================= l & w = Gaàn laïi ñaây ngaém nhöõng theânh thang beân ñôøi Ngoài laïi ñaây ngaém nhöõng haân hoan beân ñôøi # Œ .. « « œ « 1. « »» « ˆ » « j ˆ « « l 2. k ========================= & j ˆ « w { ” w =” Coøn ta vôùi noàng naøn. Coøn ta vôùi noàng... naøn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản