Bài hát còn thấy mặt người - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
98
lượt xem
25
download

Bài hát còn thấy mặt người - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát còn thấy mặt người - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát còn thấy mặt người - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Coøn thaáy maët ngöôøi. Trònh coâng Sôn #### 4 Œ ‰ « « « « « w « « « « « « « 4 « « ˆ « « “{ « « « « « « « ˆ j « « « ˆ ˆ « ˆ « ====================== l & l « ˆ « « « « « ˆ « « « « « ˆ « « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ = Maët trôøi maët trôøi ñaõ leân Moät ngaøy moät ngaøy ñaõ qua #### « ‰ « « « « « ...leân Moät ngaøy moät ngaøy ñaõ qua w « l ˆ « « « « « « l w ˆ « « « « « ˆ « « ˆ j « ˆ ˆ ========================= l & = roài Töøng vuøng töøng vuøng laù xanh roài Töøng vuøng töøng vuøng naéng trong #### « « « « « « « 1. « « « « ˆ 2. « « « « œ ‰ « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ « l w ˆ « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « « « « « ========================= l & l »»» ˆ « « « « ” w « ˆ « « { j« « « = « «£ « Roän raøng roän raøng tieáng cöôøi noùi Maët trôøi maët trôøi ñaõ... #### « ‰ « « « « #n n n « « « « « « « œ . »œ »»œ œ . « « Moät ngaøy moätngaøy bieát ôn.. ...ñôøi. « « ˆ . nˆ « l l « . « «« «« ========================= l & ˆ « ˆ « j « ˆ ˆ « « « « ˆ « « »» ˆ « ˆ « « ˆ l » « « « « ˆ ˆ « »» » »»» «« «= ˆ« ˆ « « œ. £ £ £ Töøng ngaøy thaáy maët trôøi Thaáy moïi ngöôøi loøng ñaõ thaáy vui Töøng ñeâm toái ngoài chôø # « « « »» £ £ £ « & «. ˆ « « « » « ˆ ˆ « « l « « « « ˆ « « « ˆ ˙ « œ l « « « ========================= »»» « ˙ « #ˆ « « =l « « « « ˆ ˆ « « « ˆ _ ˆ « « ñôïi Töøng ñeâm toái ngoài chôø ñôïi Chôø töøng sôùm mai thaáy laïi maët # « ‰ « « « « #ˆ « « « « « « « « « #### « « « « « « « « « « « « « « « #ˆ « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ j w ˆ « « « ˆ « « l « « ˆ « « ˆ ˆ= ˆ « ˆ « ========================= l & ˆ « l“l { ngöôøi Maët trôøi maët trôøi ñaõ leân Coøn nhìn coøn nhìn thaáy con #### ...leân Coøn nhìn coøn nhìn thaáy con « « « ‰ « « « « ˆ « « ˆ « « l w « « « « « « w l ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « j ========================= l & = ngöôøi Moät ngaøy tình côø bieát em ngöôøi Cuoäc ñôøi naøy ñaõ coù em #### « « « « « « « 1. « « « « 2. « « « « ˆ « w ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « ˆ « « « « « « « l œ »»» « « « «{ « « « « « ” w l « Œ Ó= ‰ « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « j « « « « « =========================” & l ˆ « Laø ngaøy laï luøng bieát traàn gian Maët trôøi maët trôøi ñaõ... Töøng ngaøy töøng ngaøy nhôù ôn... ...ñôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản