Bài hát con thuyền không bến - Đặng Thế Phong (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
283
lượt xem
102
download

Bài hát con thuyền không bến - Đặng Thế Phong (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát con thuyền không bến - đặng thế phong (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát con thuyền không bến - Đặng Thế Phong (lời bài hát có nốt)

  1. Con thuyeàn khoâng beán. Ñaëng theá Phong bc ‰ j « « « ˆ j « « ˆ j « « ˆ « j « ˆ « « & « « « « « ˆ « j “{ w ˆ « ====================== l= Ñeâm nay thu sang cuøng heo may b ‰ œ œ œ œ « »J »J »J »J « »» »» »» »» ˆ « œ»» l w »J ‰ œ œ œ œ œ œ »J »J »J »J »»» »» »» »» »» »J »» = ========================= l & l Ñeâm nay söông lam môø chaân maây Thuyeàn ai lôø löõng troâi xuoâi « b w ‰ « « « « « « « ˆ « « « « « « « « « « j j j « « « « ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ l w l ‰ « ˆ « « « «=l ˆ « ˆ ˆ « « j j j j « « « « ˆ ˆ j j ========================= & l « « doøng Nhö nhôù thöông ai chuøng tô loøng Trong caây hôi thu cuøng heo b w ‰ œ œ œ œ « œ « »J »J »J œ »»» »» »» »» J »» »» »» »» ˆ »» l w l ‰ œ œ œ »»» œ œ=l »J »J »J »J « »J »J »» ========================= & l may Vi vu qua muoân caønh mô say Mieàn xa lôøi gioù vang thoâng b w ‰ « « « « « « « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « l « « « « ˙ »»» œ œ »J »» »» » « « j ˆ= « ========================= l & l ˆ « j w l ˆ _ « ngaøn Ai oaùn thöông ai taøn mô vaøng Löôùt theo chieàu b ˙ »»» œ « « « »J « « »» ˆ ˆ l « j « ˙ «. « « #ˆ l w « «. « ˆ « « « « « « « « « ˆ « « ˆ = j « ˆ « « & « « ˆ « j « ========================= l l ˆ gioù moät con thuyeàn theo traêng trong Troâi treân soâng Thöông
  2. b « œ « « « « »»» « « « ˆ « «. Œ l ˙ ˆ ˆ l w l « « « »»» œ œ « ˙ »J »» « »»» »» » ˆ l j « œ « « »J « « »» ˆ = « ˆ j « ========================= l & j ˆ « j ˙ « nöôùc chaûy ñoâi doøng Bieát ñaâu bôø beán Thuyeàn ôi « « « « « « « « #ˆ œ . œ b « «. « ˆ « « j « «. « #ˆ l w l ˆ « « « « « j « ˆ « « ˆ « « « »»» « « j ˆ « « ˆ l ˆ ˆ « j »J »» & « ========================= l ˙ « = thuyeàn troâi nôi ñaâu Treân con soâng Thöông naøo ai bieát noâng b w ˙. Œ »»» ‰ œ œ #œ œ J »J »J » »»» » » »» »» ‰ « « l «. j « ˆ « ˆ « œ « « « »J « « « »» ˆ ˆ ˆ= ========================= l & l l « « « j j saâu Nhôù khi chieàu söông cuøng ai traéc aån taám b ‰ œ œ #œ œ ‰ « »J »J »J » »» »» » »» » ˆ l ‰ œ œ ‰ œ œ l w =l « j « »»» »J »» »»» »J »» ========================= & w l loøng Bieát bao buoàn thöông thuyeàn mô buoâng troâi xuoâi doøng b ‰ œ « « « « « »»» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l « « J « « « « « j j j « « « « « « « « « Œ= & j j ˆ _ « « _ ˆ « « ========================= l _ ˙ ˆ « j « l «. « ˙ « « Beán mô duø thieát tha thuyeàn ôi ñöøng chôø mong b ˙ J »» œ œ « œ « « «. « »»» »»» » ˆ l ˙ j »»» « « J « »»» ˆ « ========================= & « j ˆ l « « « ˙ « ˆ « « #ˆ =l j « « AÙnh traêng môø chieáu Moät con thuyeàn trong ñeâm « « #ˆ œ . b w «. « ˆ « « « « « « « « « ˆ « « ˆ j « ˆ « « ˆ « « ˆ « « « »»» « j ˆ « j œ »J »» ========================= l & l l = thaâu Treân soùng bao la Thuyeàn mô beán nôi w b 1. œ « « « « « »J « « « « »» j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « « ” w œ Œ Ó »»» j ˆ { « 2. ========================= & l « l =” ñaâu? Ñeâm nay thu sang cuøng heo.... ...ñaâu?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản