Bài hát còn tuổi nào cho em - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
335
lượt xem
127
download

Bài hát còn tuổi nào cho em - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát còn tuổi nào cho em - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát còn tuổi nào cho em - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Coøn tuoåi naøo cho em. Trònh coâng Sôn #c ‰ « « « « « « & « « « « « « #ˆ “ { w j j j j ˆ « _ ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « « « « ====================== l j = j ˆ « Tuoåi naøo nhìn laù vaøng uùa chieàu nay # « « « « œ œ œ œ « ‰ « « « « « « « »J »J »J »J l w ˆ »» »» »» »» j « « « « « « « ...vai « « j « « ˆ ˆ ˆ « ========================= l & j j l ˆ « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ= « « « « « Tuoåi naøo ngoài haùt maây bay ngang trôøi Tay maêng troâi treân vuøng # « « ‰ « « « « « « « « « « l « « ‰ « « « « « =l Tuoåi naøo ghi daáu chaân chim qua trôøi Xin cho tay em coøn j ˆ « « ˆ « j j j j « ˆ ˆ ˆ ˆ #ˆ « « « « «j « « j j ˆ _ « ˆ ========================= & j « « « « « « ˆ « « « ˆ j j j « j j _ « ˆ ˆ ˆ toùc daøi Bao nhieâu côn mô vöøa tuoåi naøy Tuoåi naøo ngô ngaùc tìm muoát daøi xin cho coâ ñôn vaøo tuoåi naøy Tuoåi naøo lang thang thaønh... # 1.« «. « « «. ˙ « « « w ˆ ˆ l j « « k « « « « « « « « = « « « « ˆ #ˆ ” « « ˆ « « « j « l ˆ _ « ˆ ˆ ˆ « « j j j j ========================={ & « j ˆ « j j tieáng gioù heo may Tuoåi naøo vöøa thoaùng buoàn aùo gaày... # 2. £ «. « « « «. « l w « « «. « l l « £ £ « « « =l & ˙ « j « ˆ ˆ « k l « « « ˆ ˆ ˆ ========================= « « « « j _. ˆ « « ˆ « « « ˆ ˆ _ _ « « « « « j ˆ ˆ « « « « « « ...phoá toùc maây caøi Em xin tuoåi naøo coøn tuoåi naøo cho # « & «. ˆ « « « « « « l «. « « « « « l « « «. « j ˆ « ˆ ˆ ˆ « « j j j « ˆ « « « ˆ « j « ˆ « « « j « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « j j j ========================= l «= « j ˆ « « « « j « £ « nhau Trôøi xanh trong maét em saâu Maây xuoáng vaây quanh gioït saàu Em xin tuoåi # £ £ « « « «. « « « « « ‰ « «. « ˆ « « « _ « ˆ l ˆ « « « ˆ « l «. ˆ « « j « « ˆ ˆ « ˆ j j j ========================= l & j « ˙ « «= ˆ j « _ ˆ « _ « « « ˆ j ˆ « « « « # « « « « « « œ œ œ œ »J J » naøo coøn tuoåi trôøi hö voâ Baøn tay che daáu leä nhoaø OÂi « « « « « « « #ˆ l l w « ˆ « ˆ « j « « ˆ « ˆ « « « j & _ _ ˆ « j j j « « ========================= j « « « « »» »» »J »J=l l ˆ « j ˆ « j ˆ ˆ j j « « » » »» j « ˆ ˆ « j « # « ‰ « « « « « « « ‰ « « « « « buoàn! Tuoåi naøongoài khoùc tình ñaõ nghìn thu Tuoåi naøo mô keát maây trong söông w « ˆ « « « « « « « « j j j « j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ ˆ « « « j « « « « « « « «= j j « « « ˆ ˆ ˆ ˆ #ˆ « « j j j ========================= l & l # « « « muø Xin chaân em qua töøng phieán ngaø Xin maây xe theâm maøu « « ‰ « « « « « l «. « « l w « ˆ « j ˆ « ˙ « ˆ « k ˆ « Œ Ó= l« & ˆ _ j ˆ « « j « « « ˆ « « _ ˆ j « « j ˆ « j j « « =========================” k ˆ « aùo luïa Tuoåi naøo thoâi heát töøng thaùng naêm mong chôø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản