Bài hát cuộc tình thầm lặng - Phạm Đăng Khương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
77
lượt xem
6
download

Bài hát cuộc tình thầm lặng - Phạm Đăng Khương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cuộc tình thầm lặng - phạm đăng khương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cuộc tình thầm lặng - Phạm Đăng Khương (lời bài hát có nốt)

  1. Cuoäc tình thaàm laëng. « « « Phaïm Ñaêng Khöông #2 « « « l « « l « « « « l « 4 “{ _ « ˆ ˆ ˆ « j j « ˆ « « « ˆ « ====================== & « « jj « « ˆ ˆ « « « « « « « =l « « j « j l_ « ˆ ˆ ˆ j « « j « ˆ j _ ˆ ˙ « « « j « « j « ˆ ˆ « j Ngaøy naøo beân em tình anh nhö daïi khôø Vaø ngaøy em ñi Ñöôøng veà töông lai tình ôi sao mòt môø Sôïi tình mong manh # « « « « « « « « « « « œ ˆ ˆ l « « « « l « l »»» ˆ ˆ ˆ ˙ « « j « j j « œ œ ˙ »J »J »» »» »» œ œ œ »˙ » » l »» »J J » »» »»» l » =========================l & ˆ j « l ñeå loøng anh thaàm nhôù AÙnh maét naøo Moâi hoân naøo moät ñôøi anh ngoài nhôù Tieáng noùi cöôøi nhö ñoùn môøi... # « « « « « « « « « « « « « « œ œ œ Œ Œ ‰ « œ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »J »J »»» « œ œ J jj j « « « « « « » »» « »»» « ˆ »» » ˆ l « »J »» 2. j ˆ « =========================l & l l » l { ” j ˆ l « « « Töøng ñeâm maën noàng töøng ngaøy chôø mong ...baøn chaân laëng thaàm ngaøy aáy # œ «. « « »»» « « « «Œ « « « « « « ˙ ˆ ˆ « «l « « l l « « « « l « ‰ ‰« l « « l « « « l lˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ========================= & j j « « « «« j j j j « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆˆ « « « ««jj em veà O hay o hay Buoàn vui theo ta trong coõi # « « « »J » » & « « ˆ ˆ l « « « « ˙ « «Œl « « « « l « « l « « œ l œ œ l l« « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ========================= « « « « « « _ ˆ « « ˆ « ˆ »» »» »» « j ˆ « « luaân hoài Con tim cuoàng si töøng ngaøy mong ngoùng tin # ˙ œ Œ œ œ œ »»» »J »J œ œ »»» »» »»» »»» »» »» ========================= & l “{ l »»» »J »J »»» « »»» »J »J » l œ œ œ lœ ‰«l œ œ œ l »» »» j ˆ « »» »» em Nhôù tieáng haùt nheï nhaøng dòu eâm Vaø nhôù boùng daùng Nhôù maùi toùc buoâng daøi laû lôi Vaø chuùt nöôùc maét # œ œ »»» »» « « « ˙ « « « 1. « « « « « « « « « « l« l « « « l « « « l « « « l « l ˆ « j « j » l ˆ ˆ « « ========================= & « « j « « j ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ j « j ˆ « j « « j « « em veà töøng ñeâm Moät laàn heïn hoø laø ngaøn giaác mô eâm ñeàm öu phieàn ñaày vôi Cuoäc tình laëng... # ˙ »»» ˙ »»» « « « « Œ « « « « l« l « Œ= « 2. « « ” ˆ { «« « « ========================= & ˆ l l l j ˆ ˆ « « j ˆ ˙ « « ˆ « ” « ˆ « ...thaàm coøn maõi trong anh moät ñôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản