Bài hát cuối cùng cho một tình yêu - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
220
lượt xem
68
download

Bài hát cuối cùng cho một tình yêu - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cuối cùng cho một tình yêu - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cuối cùng cho một tình yêu - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Cuoái cuøng cho moät tình yeâu. Trònh coâng Sôn thô :Trònh Cung ## 3 Œ ‰ « »œ 4 ˆ » » ll «. « »» »œ j « « ˆ « ====================== & « « ˆ l œ. « « « « « ˆ « « »»» « « ˆ « « «=l ˆ « « j « « « ˆ « j ˆ « ÖØ thoâi em veà chieàu möa gioâng tôùi Baây giôø anh ## « «. « « « « « « « ˆ « « « « l «. « ˆ « _ « « ˆ « « « ˆ l ˆ. ˆ « « j « « ˆ « ========================= l & « « ˆ « « « _ ˆ= j « « « « j « ˆ _ « « ˆ « ˆ « vui hai baøn tay ñoùi Baây giôø anh vui hai baøn chaân ## œ . « « ˆ « « »»» « « « l ˆ. #ˆ j « ˆ « « « « « ˆ l ˆ. « « « _ « « « « «= « « « ========================= l & « « j ˆ ˆ _ « « « « « « « ˆ j ˆ « « _ ˆ _ « « moûi thôøi gian nôi ñaây Baây giôø anh vui moät linh hoàn ## « « « « « ˆ « « « « ˆ & «. ˆ « « ˆ l « _ ˆ « « « « « « « «. ˆ « « « « l ˆ. j « « ˆ ˆ « « ========================= « « « « « =l ˆ « « « ˆ « j « j _ ˆ « roãi tình yeâu xöù naøy Moät laàn yeâu thöông moät ñôøi baõo ## « « ‰ « « ˆ « « « & « « « « ˆ ˆ « « « « « ˆ l « « _ ˆ « j ˆ « « « «. « ˆ l «. « « « « « ========================= l « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ «= j « « « « _ ˆ « _ « j _ ˆ « « noåi Giaõ töø giaõ töø chieàu möa gioâng tôùi Em ôi em ## « « ‰ « œ »œ « »»» » «. « « ˆ œ. « « « « « »» & «. ˙ « l « ˆ « j ˆ » « « l ˆ « ========================= l ˆ « « « « l » « « « «= ˆ « « « « ˆ j « ˆ j ˆ « ôi Saàu thoâi xuoáng ñaày Laøm sao em nhôù möa ngoaøi song ## « « « « «. ˆ « « « ˆ l _ _ ‰ « _ ˆ l «. « « « « « « ˆ ========================= l & _ ˆ « « « « « j « ˆ « « « « « « ˙ « = j ˆ « « « ˆ ˆ « œ fi Coda « U U bay Lôøi ca anh nhoû noãi loøng anh ñaây ## « »»» œ « œ œ « »»» »» « « « « « « «. « j ˆ » »» « ll «. ˆ « ========================= ” & ˆ « j ˆ « l « « « ˆ « ˆˆ « = « ˆ « Saàu thoâi xuoáng ñaày Saàu thoâi xuoáng ... ... ... ñaày.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản