Bài hát dã tràng 1 - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
159
lượt xem
42
download

Bài hát dã tràng 1 - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dã tràng 1 - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dã tràng 1 - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Daõ traøng 1. Lôøi bieån voïng. « Trònh coâng Sôn 2 « « « « « œ « l ˙ l ˙ l œ œ l œ œ œ l œ œ l « « œ =l « »J « »»» »»» »»» »»» »»» »»» »J»» »» »»» « ˆ »J « & 4 ˆ “ { « ˆ »» ˆ j ˆ « « j j « ====================== j » ˆ « »» « « j ˆ j j « Daõ traøng xe caùt bieån ñoâng daõ traøng daõ traøng daõ traøng xe caùt bieån »»» »»» »»» »J»» »»» « « « « « œ œ l œ œ œ l œ œ l #ˆ « « « l « l « ‰ « ”= « ˆ ˆ ˆ ˙ « « c »»» »»» ========================= & j j j j « « « « « ˆ ˆ{ j « « ñoâng daõ traøng daõ traøng daõ traøng xe caùt hoaøi coâng Daõ c « « « « « œ « œ « « ˆ “ { « « »J « »»» j j ˆ ˆ »» ˆ « « j œ œ œ œ œ « ˆ « »J »J »J »J »»» œ œ »J »J « j « j « « ========================= l & ˆj « j ˆ « l »» »» »» »» »» »» = Truøng döông ôi ñaõ maáy ngaøn naêm goïi mieân man cho soùng trieàu leân queân daõ « « « « « « & « « bˆ nˆ œ ˆ ˆ « « »»» j j j j « « « « « « l « « œ « œ « « ˆ « j ˆ « j « ˆ »J « »» j ˆ « j « »» ˆ » ========================= j « « « =l « ˆ j « j ˆ « traøng ñeâm ngaøy xe caùt truøng döông ôi sao nôõ boû queân goïi côn »J »J »J »J »»» »» »» »J »J « « « « « œ œ œ œ œ œ œ l « « bˆ « nˆ « l l « . »» »» ˆ ˆ « ˆ « j j j j « « « « « « «. & »» »» ========================= l « _ « _ ˆ « « ˆ « « « _ j ˆ « ˆ « «= « j ˆ « ñau khi soùng trieàu leân coâng daõ traøng muoân ñôøi vôõ tan Truøng döông truøng döông goïi « œ. « œ. « « « œ « «. »»» « »»» j ˆ « « l « ˆ »J « « « j ˆ « »» ˆ ˆ j j « « ========================= l & j ˆ j »J »J »J »J »»» ˆ l œ œ œ œ œ. « « « »» »» »» »» œ »J »» = « xa coàn nhôù truøng döông ñöa soùng vaøo bôø ngaøy ñeâm nghe naéng nghe möa daõ « « nˆ « « « « « « « « « « «. « « « « « œ. « « « « « «. « « ˆ « « « & bˆ j « ˆ « ˆ ˆ j j j « « « « « l ˆ ˆ ˆ « »»» j j j « « « « ˆ j ========================= l j ˆ « « l ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « j « j j j j « « « « j ˆ= « traøng vaãn ñem coâng hoaøi haûi ñaêng maét ñeâm goïi maõi truøng döông ñöa soùng vaøo bôø ñuøa œ œ œ œ œ . œ bˆ « nˆ « « »J »J »J »J »» »» »» »» »» » »J « « « « »» l « ˆ « ˆ « . « l « « « « « « = j j j j « & « « « « ˆ ========================= l « _ « _ _ _ _ j « j « « « « ˆ « ˆ « « _ _ « ˆ « ˆ ˆ « « j j j ˆ ˆ « « leân bieån caùt hoang vu xoùa töøng maûnh coâng daõ traøng daõ traøng khoùc cho thaân mình truøng «. « «. « l œ. « « »»» « ˙ « »»» j ˆ « ˙ »»» ˆ ” ˙. j » Œ « « « { »» « Œ = « « ˆ ˆ & « _ « « ========================= ˆ ˆ j l « j ˆ « ” j « döông truøng döông goïi xa coàn nhôù Truøng döông... ...nhôù.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản