Bài hát dã tràng 5 - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
87
lượt xem
23
download

Bài hát dã tràng 5 - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dã tràng 5 - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dã tràng 5 - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Boán muøa vaø tuoåi ñoù. Trònh coâng Sôn c « « ˆ « « « « ˆ « « « ˆ « œ œ « »»» »J»» « ˆ « œ œ œ »»» »»» »»» « « ˆ = « ll « ====================== l & ˆ « l Xuaân Haï Thu Ñoâng boán muøa laøm toùc traéng Toâi « œ & « »»» œ œ »»» »»» œ œ »œ œ œ « « l « »»» »»» »» »»» »» « « ========================= l ˆ l » » ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ « « « ˆ « œ »»» = « « goïi teân toâi khaép choán non ngaøn Toâi dìu toâi ñi giöõa « œ »»œ œ œ « »»» » »»» ˆ »»» « œ »»» œ »»» œ »»» œ œ »»»œ »»œ œ « »»» »»» » »» « « « =========================l l & l ˆ « l » » ˙ = « trôøi leân baõo toá Xuaân Haï Thu Ñoâng theo goùt chaân hôø. Choán nöông naùu. £ « œ £ « « « ˙. « _ _ ll « « « « « « « »» « ˆ ˆ » « « ˆ ˆ ˆ l »»» « « « « « « ‰ œ »J »» ====================== l & _ _ _ « « « _ « « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « « = Goïi vaøo tình yeâu goïi vaøo tình yeâu goïi vaøo tình yeâu saùng »œ »œ œ »»» « « « « »» »»»œ »» ˆ « « ˆ « « « « « ˆ « « l w =========================l l & ˆ « = leân ñoài nuùi baét loa goïi vaøo tình yeâu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản