Bài hát đã xa - Phạm Anh Dũng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
116
lượt xem
14
download

Bài hát đã xa - Phạm Anh Dũng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đã xa - phạm anh dũng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đã xa - Phạm Anh Dũng (lời bài hát có nốt)

  1. Ñaõ xa. thô : Phaïm Ngoïc nhaïc : Phaïm anh Duõng 3 Ó « « « « « « « « « « &4 « ˆ j « «. « « ll _ « « _ _ l ˙ « ====================== l j « « ˆ « _ « ˆ « j j ˆ ˆ= « « _ « j _ ˆ « ˆ « j ˆ j « Bieån ñaõ xa naéng khoâng coøn nhôù Caùt cuõng « « « « « « « & «. ˆ ˆ ˆ l « « « « j j j « « « « ˙ « œ « »J l « . j ˆ « »» « ˆ « =========================l « « « #ˆ ˆ ˆ « j j j « « « ˆ « U buoàn soùng chaúng ñoå xoâ Taûng ñaù naèm im nghe tieáng « « « « « ˙ »»» « « l œ. #ˆ ˆ j j « « »»» « œ œ « »J J »» »»» l « =========================l l & j ˆ « ˆ « Œ « « j j ˆ ˆ « « gioù Con thuyeàn xöa boû beán xa bôø Traêng ñaõ « « « « « « l « « ˙ « « « l « j j ˆ ˆ « « « « _ « _ « « « =========================l & «. _ ˆ « j j « ˆ ˆ « « « ˆ j «. _ ˆ « _ #_ « j ˆ ˆ « ˆ « « j j « « xa sao khoâng ñôïi Traêng taét lòm daàn theo ngaøy thaùng « « « « « « « l #˙ « « « « & _ « ˙ « « « l _ _ ˆ j « « j ˆ « « « ˙ « j ˆ « j ˆ « « j ˆ ˆ _ « « =========================l j « U qua Ñôøi löu laïc quanh boùng toái Bieát veà « « « « « « « « « #ˆ « & #ˆ _ #ˆ « « l « « « « ˆ « j « j j « Œ « « ll «. j j ˆ ˆ « « =========================l ˆ « ˆ « « « « « _ _ j « « ˆ « « « ˆ _ j j j ˆ « ˆ « ñaâu veà giöõa coõi thieân haø Em ñaõ xa phoá khoâng coøn « « « œ & « ˙ « « « l «. « « ˆ j ˆ « j « « ˆ « « l « « « « j j j « ˆ ˆ « « J ˆ »»» j « =========================l ˆ « « « ˙ « naéng Chæ möa veà reùo goïi ñôøi nhau Boán böùc «. « « « « ˆ ˆ ˆ l ˙ œ œ l «. « « « j j j »»» « « « »J »J « »» »» ˆ »J « »» « j ˆ « « « œ #ˆ l « Ó « & ˆ « ========================= « « _ j ˆ « ” töôøng khoâng gian quaïnh vaéng OÂm noãi buoàn uû kín hoàn ñau.
Đồng bộ tài khoản