Bài hát đàlạt hoàng hôn - Minh Kỳ & Dạ Cầm (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: misanu

Tham khảo tài liệu 'bài hát đàlạt hoàng hôn - minh kỳ & dạ cầm (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát đàlạt hoàng hôn - Minh Kỳ & Dạ Cầm (lời bài hát có nốt)

Ñaø Laït hoaøng hoân.
Minh Kyø & Daï Caàm
# c œ »œ . »œ . « «
»»» »» »œ »»» « « «
«« « «. « « « « « «. ˆ
« « «. « « «
« « «
« «
w l « « « ˆ « « « =l
» ˆ ˆ. ˆ
«
======================
& k
« ll ˆ « ˆ.
« ˆ ˆ ˆ ˆ «
Laéng nghe chieàu xuoáng thaønh phoá moäng mô Maøu lam tím Ñaø Laït söông phuû

#
« ‰ »œ. œ œ. œ œ .
»» »»» »»» »»» »»» œ œ œ « ˆ
»J »J »»
»» »» » « «
« «
« «
ˆ=
«
=========================l
& w l ˆ
« e l

# « « « « « « £« « « «. « «. « « «
môø Töøng ñoâi ñi trong phoá vaéng böôùc chaân eâm giöõa

« « « « « « « « « « « « « « « «
« « « « « « « «
ˆ ˆ « ˆ. =
j « «
ˆ ˆ ˆ « ˆ « «
« « « ˆ « « « l « ˆ ˆ «
=========================l
& « ˆ ˆ _ l w
«
ˆ
«
«
«
ˆ «
ˆ
« «
«
ˆ
khoâng gian hoaøng hoân khua maøn ñeâm Ñöùng treân trieàn doác nhìn xuoáng ñoài

# «. « « « « « «. ˆ
« « « « «. ˆ « «
& w « ˆ « « « « « « lw
l ˆ « «ˆ. ˆ ˆ « « «
ˆ l «
=========================l «
ˆ
«
‰ « »»»œ. »»»œ »œ. #œ
«
j
ˆ
«
»» =»»»

£
thoâng Haøng caây thaãm maøu ñeøn leân phoá phöôøng Giôø ñaây hôi söông giaù

# œ. œ œ œ « « « «
»»» »J J »» « « « « « Œ « ««
»» »»» » « « l ˆ ˆ
ˆˆ « «
« j
=========================
&
« « « w
« «« « «
«ˆ ˆ ˆ l
« «« « «
ˆ ˆ
« « l «
ˆ
« « « =l
ˆ ««
« ˆ«
«ˆ

£
buoát bieát ai thöông böôùc coâ lieâu moät ngöôøi ñi trong söông rôi Ñaø Laït

# œ.»»» »»» »» » » »
œ œœ œ œ »œ « « «
=========================l
& » »» »» »» l œ .
»»» »»»
œ »» « « «
ˆ ˆ ˆ l ˙.
« « « »»» œ
»»» =
£
£
ôi Coù nghe chaêng Cam Ly khoùc tình ñaàu dang dôû Ñeâm

# œ. « «
»»» œ œ œ «
»J »»» »»» « l « .
»» ˆ
« œ « «
« »» « «
j
ˆ » ˆ ˆ l «.
« « « « « « . « »»»œ . =l
« « « ˆ œ
»»
=========================
&
£
« «
ˆ
« ˆ
« ˆ ˆ
« «
j
«. « «
xuoáng than thôû bao cung hôøn theâm saét se taâm hoàn ngöôøi ñi trong boùng coâ

# «
«
« «
« «. « «
« « «
« ˆ « «
« ˆ. «
« «
w ˆ
« ˆ
« ˆ
« «
ˆ ˆ «
« «
=========================l
& l « ˆ ll w
«
« =
ñôn Khaùch du tìm ñeán thaønh phoá ngaøn thô

# « « « « « « « «
« « « « « « « «
ˆ. « « « «. ˆ «. ˆ l w
« ˆ « ˆ ˆ « « «
ˆ. ˆ
========================= l
& l «
«
‰ « »œ. »»»œ »»»œ. #œ
« »» =
»»»
ˆ
« j
ˆ
«
Nhaët hoa thaáy loøng buoàn khoâng beán bôø Gaàn nhau xa nhau maáy

# œ.
»»» »J »J »
»» »» » « « « «
œ œ »œ « ˆ « « « « « .
« « ˆ ˆ «« «
ˆ « l « « ˆ« ˆ « « lw «‰Œ Ó
« j
=========================
& «« «
ˆ ««
ˆ«
««ˆ l«
j
ˆ
« =”
noãi Hôõi queâ höông xöù söông rôi Ñaø Laït ôi Ñaø Laït ôi.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản